sk | en

UNESCO

Kultúrna rozmanitosť

Kultúrna rozmanitosť

Kultúra nadobúda v čase a priestore rôzne formy. Táto rozmanitosť je stelesnená v originalite a pluralite identít charakteristických pre jednotlivé skupiny a spoločnosti celého ľudstva. Kultúrna rozmanitosť, ktorá je zdrojom výmeny, inovácií a tvorivosti, je pre ľudské spoločenstvá taká nevyhnutná ako je potrebná biodiverzita v prírodnom prostredí. V tomto zmysle predstavuje spoločné dedičstvo ľudstva a musí sa uznať a potvrdiť v prospech súčasných a budúcich generácií.

Všeobecná deklarácia o kultúrnej rozmanitosti (2001)

Všeobecná deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti bola prijatá jednohlasne vo veľmi nezvyčajnom kontexte. O jej prijatí sa rozhodlo tesne po udalostiach z 11. septembra 2001, na 31. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO.  Štáty dostali príležitosť opätovne potvrdiť svoje presvedčenie, že medzikultúrny dialóg je najlepšou zárukou mieru a priamo odmietnuť teóriu o  neodvratnom strete kultúr a civilizácií. Deklarácia, nástroj so širokým záberom, je prvým nástrojom takéhoto druhu v histórii medzinárodného spoločenstva. Jej cieľom je zachovať kultúrnu rozmanitosť ako živý, a teda obnoviteľný poklad, ktorý by nemal byť vnímaný ako nemenné dedičstvo, ale ako proces zaručujúci prežitie celého ľudstva a predchádzať segregácii a fundamentalizmu, ktoré sa v mene kultúrnych rozdielov snažia o ich posvätenie a popretie posolstva Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005)

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov prijala 20. októbra 2005 Generálna konferencia UNESCO, ktorá sa zišla v Paríži na svojom 33. zasadnutí. Cieľom tohto dohovoru je:

a) chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov;

b) utvoriť podmienky, aby kultúry mohli prekvitať a slobodne na seba vzájomne pôsobiť a obohacovať sa;

c) podporovať dialóg medzi kultúrami, aby sa zabezpečili intenzívnejšie a vyrovnanejšie kultúrne výmeny vo svete   
     v prospech vzájomného rešpektovania kultúr a kultúry mieru;

d) stimulovať medzikultúrnosť na rozvíjanie kultúrnej interakcie v duchu budovania mostov medzi národmi;

e) podporovať rešpektovanie rozmanitosti kultúrnych prejavov a uvedomovanie si ich hodnoty na miestnej, 
     vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

f) opätovne potvrdiť dôležitosť prepojenia medzi kultúrou a rozvojom pre všetky krajiny, a to najmä rozvojové a 
    podporovať činnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni tak, aby sa uznala skutočná hodnota tohto prepojenia;

g) uznať osobitný charakter kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako nositeľov identít, hodnôt a významov;

h) opätovne potvrdiť zvrchované právo štátov zachovať, prijať a implementovať také politiky a opatrenia, ktoré považujú 
     za vhodné na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov na svojom území;

i) posilniť medzinárodnú spoluprácu a solidaritu v partnerskom duchu a to predovšetkým s cieľom zlepšiť spôsobilosť a možnosti rozvojových krajín chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Kaňa

Odbor medzinárodnej spolupráce

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Námestie SNP 33

813 31 Bratislava