sk | en

UNESCO

Výchova a vzdelávanie


Výchova a vzdelávanie

UNESCO je svetový líder v príprave školských osnov a zdokonaľovaní ich obsahu tak, aby vzdelávanie prispievalo k formovaniu globálnej tolerantnej spoločnosti. UNESCO svojimi vzdelávacími programami buduje povedomie o klimatických zmenách, ľudských právach, rovnosti príležitostí, udržateľnom rozvoji a ochrane kultúrnej diverzity a dedičstva. Podporuje celoživotné vzdelávanie, technické a remeselné vzdelanie, lingvistickú rozmanitosť a inklúziu na školách.

Slovensko sa aktívne zapája do napĺňania Cieľa udržateľného rozvoja č. 4 (Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých), ktorého hlavným gestorom v rámci systému OSN je práve UNESCO. Expertka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Katarína Deáková je členkou Riadiaceho výboru UNESCO pre Cieľ č. 4, v rámci ktorého sa Slovensko podieľa na navrhovaní globálnych opatrení a zdieľa svoje skúsenosti so vzdelávacími politikami, predovšetkým s inkluzívnym vzdelávaním.

Vzdelávacie aktivity a programy na Slovensku zastrešuje Sekcia pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO.

Priority Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO:

 • posilňovanie národných kapacít v oblasti celoživotného vzdelávania;

 • zvyšovanie kvality gramotnosti, s ohľadom na inklúziu a rodovú rovnosť;

 • budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania (tzv. „TVET- Technické a odborné vzdelávanie a príprava);

 • zdokonaľovanie národných aj medzinárodných politík vyššieho vzdelávania s dôrazom na kvalitu a mobilitu;

 • regionálna spolupráca v oblasti budovania kapacít učiteľov a asistentov;

 • zlepšovanie vzdelávacích príležitostí pre národnostné menšiny.

  Kontakt:

  PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD.

  predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie                                                                                                    

   

 • Zoznam členov  -  Sekcia  pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO 

  PhDr. Dagmar  Horná, PhD., Olympiáda ľudských práv

  Mgr. Natália Fillová, PhD., Univerzitná knižnica, ASP školy UNESCO

  Doc.RNDr.Ingrid . Belčáková, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

  Prof. PhDr. Vasiľ Gluchman, CSc., Prešovská univerzita v Prešove UNESCO Katedra

  Ing. Peter Lenčo, PhD., IUVENTA

  Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., Filozofická fakulta UK

  Mgr. Katarína Deáková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Mgr. Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania

  Mgr.art Zuzana Jezerská, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

  Doc.Mgr. Erik Láštic, PhD., UNESCO Katedra UK výchovy k ľudských právam

  Helena Pekarovičová, EX LIBRIS o.z.

  Mgr. Martina Klofáčová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Ing. Jozef Detko, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

  Mgr. Martin Holeczy, PhD., ASP škola UNESCO

  Slovensko sa tiež aktívne zapája do aktivít špecializovaných agentúr spadajúcich pod Vzdelávací sektor UNESCO, akými sú predovšetkým Medzinárodný úrad pre vzdelávanie v Ženeve, alebo UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu.

  Príležitosť pre priamu spoluprácu s UNESCO v oblasti vzdelávania majú aj mestá a obce, ako aj samotné základné a stredné školy a univerzity. Možností je viacero:

  Učiace sa mestá UNESCO sú mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov. Učiace sa mesto podporuje neformálne vzdelávacie aktivity, vyučovanie na pracovisku, využíva moderné vzdelávacie pomôcky a podporuje vzdelávanie v rodinách a komunitách. Cieľom celoživotného a neformálneho vzdelávania je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia.

  Viac informácií o Učiacich sa mestách nájdete na: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

  Základné a stredné školy majú možnosť stať sa pridruženými školami UNESCO v rámci Siete škôl ASPnet, zatiaľ čo univerzity prispievajú k napĺňaniu programov UNESCO vďaka zakladaniu UNESCO katedier.