sk | en

UNESCO

Výchova a vzdelávanie


Výchova a vzdelávanie

UNESCO je svetový líder v príprave školských osnov a zdokonaľovaní ich obsahu tak, aby vzdelávanie prispievalo k formovaniu globálnej tolerantnej spoločnosti. UNESCO svojimi vzdelávacími programami buduje povedomie o klimatických zmenách, ľudských právach, rovnosti príležitostí, udržateľnom rozvoji a ochrane kultúrnej diverzity a dedičstva. Podporuje celoživotné vzdelávanie, technické a remeselné vzdelanie, lingvistickú rozmanitosť a inklúziu na školách.

UNESCO je v rámci systému OSN hlavným gestorom Cieľa udržateľného rozvoja č. 4 - Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých. 
 

Vzdelávacie aktivity a programy UNESCO na Slovensku zastrešuje Sekcia pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO.

Priority Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO:

 • posilňovanie národných kapacít v oblasti celoživotného vzdelávania;

 • zvyšovanie kvality gramotnosti, s ohľadom na inklúziu a rodovú rovnosť;

 • budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania (tzv. „TVET- Technické a odborné vzdelávanie a príprava);

 • zdokonaľovanie národných aj medzinárodných politík vyššieho vzdelávania s dôrazom na kvalitu a mobilitu;

 • regionálna spolupráca v oblasti budovania kapacít učiteľov a asistentov;

zlepšovanie vzdelávacích príležitostí pre národnostné menšiny

Kontakt: PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD., predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie                                                                                                   
Zoznam členov Sekcie:

 • PhDr. Dagmar  Horná, PhD., Olympiáda ľudských práv
 • Mgr. Natália Fillová, PhD., Univerzitná knižnica, ASP školy UNESCO
 • Ing. Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania BA
 • Prof. Dr. Martina Slámová, PhD., UNESCO Katedra pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj vo Zvolene
 • Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., Filozofická fakulta UK
 • Mgr.art Zuzana Jezerská, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
 • Mgr. Helena Pekarovičová, EX LIBRIS o.z. Hlohovec
 • Mgr. Martina Klofáčová, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Mgr. Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., UNESCO Katedra pre obnovu architektonického dedičstva v Bratislave                                        
 • Dr. Vladimír Benko, PhD., UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie                                                        
 • Mgr. Roland Maťaš, Národný inštitút vzdelávania a mládeže LL.M. CEO
 • Barbora Škorníková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
 • Mgr. Michal Koricina, PhD., Učiace sa mesto Trnava, Lifestarter   
 • Ing. Jozef Detko, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu


Slovensko sa tiež aktívne zapája do aktivít špecializovaných agentúr spadajúcich pod vzdelávací sektor UNESCO, akými sú predovšetkým Medzinárodný úrad pre vzdelávanie v Ženeve, alebo UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu.

Príležitosť pre priamu spoluprácu s UNESCO v oblasti vzdelávania majú aj mestá a obce, ako aj samotné základné a stredné školy a univerzity. Možností je viacero:

Učiace sa mestá UNESCO sú mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov. Podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, vyučovanie na pracovisku, využívajú moderné vzdelávacie pomôcky a podporujú vzdelávanie v rodinách a komunitách. Cieľom celoživotného a neformálneho vzdelávania je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia.

Viac informácií o Učiacich sa mestách nájdete na: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities.

Základné a stredné školy majú možnosť stať sa pridruženými školami UNESCO v rámci Siete škôl ASPnet. Školy sa hlásia k hodnotám demokracie, ľudksých práv, tolerancie, inklúzie a rozvoja. Majú prístup ku vzdelávacím materiálom UNESCO a k informačnému portálu, na ktorom školy z celého sveta zdieľajú svoje skúsenosti, online materiály a audiovizuálny obsah. 

O fungovaní Siete pridružených škôl UNESCO sa podrobnejšie dočítate na UNESCO Associated Schools Network | UNESCO.

Univerzity prispievajú k napĺňaniu programov UNESCO vďaka zakladaniu UNESCO katedier.