sk | en

UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO

Členstvo SR vo VR, subsidiárnych a dohovorových výboroch UNESCO

Slovenská republika bola členom Výkonnej rady UNESCO v rokoch:

·         1995 - 1999

·         2001 - 2005

·         2009 - 2013

 

40. GK UNESCO - 2019 / 2023

·         Medzivládna rada programu MOST - JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD 

·         Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP)              RNDr. Pavol Miklánek, CSc

 39. GK UNESCO 2017/2021

·         SR miesto predsedu Komisie SHS – prof. Milan Konvit

 38.GK UNESCO - 2015 / 2019

·         SR miesto podpredsedu Komisie ED – Dagmar Kopčanová

·         Medzinárodný koordinačný výbor Programu Človek a biosféra                       (MAB)- Ing. Oszlányi

·         Medzivládna rada  Programu sociálnych premien MOST – Dr. Falťan

37. GK UNESCO – 2013 /2017

·         Medzivládny výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP) –                 vtedajší predseda SK UNESCO a predseda Slovenského výboru                                pre  program IFAP Prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc.

·         Medzivládny výbor pre bioetiku (IGBC) predsedníčka                                     Slovenského výboru pre bioetiku Prof. RNDr. Marta Kollárová

36.GK UNESCO – 2011 /2015

·         SR miesto predsedu Komisie CI - Prof. Ľudovít Molnár

·         Rada Medzinárodného byra  pre vzdelávanie (IBE)vedúca sekcie                pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO PhDr. D. Kopčanová

35. GK UNESCO – 2009 /2013

·         VR UNESCO

·         Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra                        (MAB) –predseda SV MAB Ing. Július Oszlányi, CSc.

34. GK UNESCO – 2007 / 2011

·         Ing.Oszlányi – predseda komisie SHS

33. GK UNESCO – 2005 /2009

·         SR  miesto predsedu komisie SC - Ing. Oszlányi

·         Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra                          (MAB) -  Ing. Oszlányi

·         Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP)                  Ing.Miklánek

 

Komisie a expertné výbory

·         Prof. RNDr. Marta Kollárová - Svetová komisia pre etiku vedeckého poznania a technológií COMEST - 18 členov menuje GR UNESCO (2010-2013)

·         Ing. Zuzana Guziová - člen Ad hoc skupiny MAB

·         Tomáš Pagáč  expert ADA – člen pracovnej skupiny pre prípravu operačných smerníc Dohovoru proti dopingu v športe

·         Mgr. Ľubica Volanská, PhD. - v hodnotiacom organe Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva do r. 2020

·         Mgr. Katarína Deákova  -  členky  Steering Committee pre Agendu SDG 4

 

Medzivládne výbory Dohovorov UNESCO

·         Medzivládny výboru pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov  – SR členom  v r. 2015-2019  - Jana Kňažková, MK SR

·         Medzivládny výbor Dohovoru o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt (Dohovor 1970) SR členom r. 2019- 2023 – Andrej Jaroš,  MK SR

  

Kandidatúry  SR  do r. 2023

41.GK v r. 2021

·         notifikovaná kandidatúra SR do MAB

·         možnosť kandidovať do IGBC / len v prípade clean slate v 2.VS

9.VZ ZS Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v r. 2022

·         kandidatúra SR do Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Ľ. Volanská

            9. VZ Dohovoru 2005  v r. 2023

·         Kandidatúra SR do Medzivládneho výboru pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, J. Kňažková

42. GK  vr. 2023

·         kandidatúra SR do VR UNESCO
Ceny UNESCO

Ing . Oszlány - Cena Sultána Qabossa pre ochranu životného prostredia  r. 2007

OZ Svatobor – laureát ceny Confucius pre alfabetizáciu  v. 2015

Ing. Vladimíra Fabriciusová - Cena UNESCO – Michel Batisse Award  r. 2017