sk | en

UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO

Členstvo Slovenskej republiky v orgánoch UNESCO

Členstvo Slovenskej republiky vo Výkonnej rade UNESCO:

Slovenská republika bola členom Výkonnej rady UNESCO celkovo štyrikrát v období rokov:

 • 1995 - 1999
 • 2001 - 2005
 • 2009 - 2013
 • 2023 - 2027

Členstvo Slovenskej republiky v subsidiárnych a dohovorových výboroch UNESCO:

42. GK UNESCO - 2023/2027

- Medzivládna koordinačná rada Programu Informácie pre všetkých (IFAP)

41. GK UNESCO - 2021/2025

 - Medzivládna rada Programu Človek a biosféra (MAB)

- Medzivládnej rady Medzivládneho výboru pre bioetiku (IGBC)

40. GK UNESCO - 2019 / 2023

- Medzivládna rada programu MOST - JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD 

- Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP) -  RNDr. Pavol Miklánek, CSc

 39. GK UNESCO 2017/2021

- SR miesto predsedu Komisie SHS – prof. Milan Konvit

 38.GK UNESCO - 2015 / 2019

- SR miesto podpredsedu Komisie ED – Dagmar Kopčanová

- Medzinárodný koordinačný výbor Programu Človek a biosféra - (MAB)- Ing. Oszlányi

- Medzivládna rada  Programu sociálnych premien MOST – Dr. Falťan

37. GK UNESCO – 2013 /2017

- Medzivládny výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP) –  Prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc.

- Medzivládny výbor pre bioetiku (IGBC) –  Prof. RNDr. Marta Kollárová

36.GK UNESCO – 2011 /2015

- SR miesto predsedu Komisie CI - Prof. Ľudovít Molnár

- Rada Medzinárodného byra  pre vzdelávanie (IBE) -  vedúca sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO PhDr. D. Kopčanová

35. GK UNESCO – 2009 /2013

- VR UNESCO

- Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra (MAB) – Ing. Július Oszlányi, CSc.

34. GK UNESCO – 2007 / 2011

- Ing. Július Oszlányi – predseda komisie SHS

33. GK UNESCO – 2005 /2009

- SR  miesto predsedu komisie SC - Ing. Július Oszlányi, CSc.

- Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra (MAB) -  Ing. Július Oszlányi, CSc.

- Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP) -   Ing. Pavol Miklánek
 

Komisie a expertné výbory

 • Prof. RNDr. Marta Kollárová - Svetová komisia pre etiku vedeckého poznania a technológií COMEST 
 • Ing. Zuzana Guziová - Ad hoc skupina programu MAB
 • Tomáš Pagáč  expert ADA –  pracovná skupina pre prípravu operačných smerníc Dohovoru proti dopingu v športe
 • Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. - hodnotiaci orgán Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
 • Mgr. Katarína Deákova -  Steering Committee pre Agendu SDG 4
   

Medzivládne výbory Dohovorov UNESCO

 • Medzivládny výbor Dohovoru o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt (Dohovor 1970) -  SR členom r. 2019- 2023 – Andrej Jaroš,  MK SR
 • Medzivládny výbor pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov  – SR členom  v r. 2015-2019  - Jana Kňažková, MK SR
   

Ceny UNESCO

 • Ing. Július Oszlány - Cena Sultána Qabossa za ochranu životného prostredia  (r. 2007)
 • OZ Svatobor – laureát ceny Confucius pre alfabetizáciu  (r. 2015)
 • Ing. Vladimíra Fabriciusová - Cena Michela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie UNESCO (r. 2017)