sk | en

UNESCO

Štruktúra orgánov

Štruktúra orgánov UNESCO

Generálna konferencia (GK UNESCO)

Generálna konferencia je najvyšším politickým rozhodovacím orgánom UNESCO. Pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov organizácie. Zasadá každé dva roky za prítomnosti členských štátov, pridružených členov, nečlenských štátov so štatútom pozorovateľa, ako aj medzivládnych a mimovládnych organizácií. 

Každá členská krajina má hlasovacie právo s rovnakou váhou (1 štát = 1 hlas), bez ohľadu na geografickú rozlohu a výšku príspevku do rozpočtu UNESCO.

Generálna konferencia stanovuje základné politiky, priority a línie činnosti organizácie. Jej úlohou je vytyčovať programy a rozhodovať o rozpočte UNESCO, ako aj voliť členov Výkonnej rady a každé štyri roky menovať generálneho riaditeľa UNESCO. 


Výkonná rada (VR UNESCO)

Štruktúra a ciele Výkonnej rady 

Výkonnú radu tvorí 58 členských krajín UNESCO, ktoré volí GK UNESCO na štyri roky. 

Skladá sa zo zástupcov šiestich regionálnych/volebných skupín: 9 miest obsadzujú štáty Západnej Európy a Severnej Ameriky /I. volebná skupina – VS/, 7 miest krajiny Východnej a Strednej Európy, do ktorej patrí aj Slovensko /II. VS/, 10 miest krajiny Karibiku a Latinskej Ameriky /III. VS/, 12 miest krajiny Ázie a Pacifiku /IV. VS/, 14 miest africké krajiny /V(a). VS/ a 6 miest arabské krajiny /V(b). VS/. 

VR reprezentuje GK UNESCO a vykonáva právomoci, ktorej sú jej delegované Ústavou a zaoberá sa nasledovnými otázkami:

 • Pripravuje agendu GK UNESCO a sleduje program práce UNESCO a tomu zodpovedajúci rozpočet, predkladaný generálnym riaditeľom (GR) organizácie. Predkladá GK UNESCO svoje odporúčania.
 • Predkladá odporúčania na prijatie nových štátov, ktoré nie sú členmi OSN.
 • Predkladá GK UNESCO odporúčania týkajúce sa menovania generálneho riaditeľa UNESCO.
 • Je zodpovedná za realizáciu programu schváleného GK UNESCO a v tomto kontexte posudzuje správy o činnosti organizácie, predkladané GR UNESCO.
 • Zvoláva mimoriadne zasadnutia GK UNESCO.
 • Zvoláva medzinárodné a mimovládne konferencie o vzdelávaní, prírodných a humanitných vedách alebo o šírení vedomostí, v súlade s nariadeniami schválenými GK UNESCO.

Rokovania Výkonnej rady a jej subsidiárne orgány

VR UNESCO sa schádza pravidelne dvakrát do roka a riadi organizáciu medzi zasadnutiami GK UNESCO, ktoré sa uskutočňujú každé dva roky. Okrem sledovania implementácie programu a rozpočtu v danom období (pozn. od r. 2013 prešla organizácia z dvoj- na štvorročné rozpočtové obdobie v súlade s OSN), pripravuje agendu zasadnutia GK UNESCO, ako aj program a rozpočet na ďalšie obdobie. 

Slovenská republika bola členom Výkonnej rady UNESCO v rokoch: 1995 – 1999; 2001-2005 a 2009-2013. 

Počas 42. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2023 bola Slovenská republika v rámci príslušnej regionálnej skupiny zvolená za člena Výkonnej rady UNESCO na obdobie rokov 2023 – 2027. Štvorročného mandátu sa oficiálne ujala 24. novembra 2023 presne po desiatich rokoch. Ide v poradí už o jej štvrtý mandát.  

Subsidiárne orgány

VR UNESCO má päť stálych subsidiárnych orgánov:

 1. Komisia pre program a vonkajšie vzťahy (PX – Programme and External Relations Commission)
 2. Finančná a administratívna komisia (FA – Finance and Administrative Commission)
 3. Špeciálny výbor (SP – Special Committee)
 4. Výbor pre dohovory a odporúčania (CR – Committee on Conventions and Recommendations))
 5. Výbor pre mimovládnych partnerov (NGP – Committee on Non-governmental Partners)

Všetci členovia VR UNESCO sú automaticky členmi Komisie pre program a vonkajšie vzťahy (PX) a Finančnej a administratívnej komisie (FA), ostatné výbory majú členstvo obmedzené. PX a FA komisie zasadajú súbežne so zasadnutiami VR, okrem samostatných zasadnutí majú aj spoločné zasadnutia PX/FA. Ako vyplýva z ich názvu, zaoberajú sa otázkami programu a vzťahmi s partnermi, rozpočtom a ostatnými finančnými otázkami.

Špeciálny výbor (SP) má 18 členov, troch za každú volebnú skupinu. Zaoberá sa: metódami a nástrojmi evaluácie aktivít UNESCO, vzťahmi so Spoločnou inšpekčnou jednotkou OSN (JIU – Joint Inspection Unit)) a organizáciou práce GK UNESCO a VR.

Výbor pre dohovory a odporúčania (CR) je zložený z 30 členov, piatich za každú volebnú skupinu. Jeho úlohou je skúmať:

 • periodické správy členských krajín o implementácii dohovorov a odporúčaní; 
 • všetku komunikáciu týkajúcu sa prípadov a otázok vo vzťahu k ľudským právam v oblastiach kompetencie UNESCO; 
 • správy Spoločného výboru expertov ILO-UNESCO o aplikácii odporúčaní k štatútu učiteľov; 
 • správy Spoločnej expertnej skupiny (CR/ECOSOC) o monitorovaní práva na vzdelanie.

Výbor pre mimovládnych partnerov (NGP) je zložený z 24 členov, štyroch za každú volebnú skupinu. Zaoberá sa politikou vedenia dialógu so všetkými relevantnými mimovládnymi partnermi a Sekretariátom, s cieľom podporiť zapojenie a prispenie týchto partnerov do práce UNESCO. 

Okrem uvedených orgánov, GK UNESCO v r. 1949 rozhodla o zriadení Výboru pre sídlo UNESCO (HQ – Headquarters Committee), ktorého mandát je obnovovaný každé dva roky. Je zložený z 24 členov, volených na obdobie štyroch rokov. Geografické zastúpenie vo výbore reflektuje členstvo vo VR. Výbor volí Byro, zložené z predsedu, dvoch podpredsedov, spravodajcu a dvoch členov.


Okrem členov VR UNESCO,  GK  UNESCO volí členov do nasledovných orgánov:

 1. Rada Medzinárodného byra UNESCO pre vzdelávanie (IBE - International Bureau of Education)
 2. Medzinárodná koordinačná rada programu „Človek a biosféra“ (MAB – Man and Biosphere)
 3. Medzivládna rada pre Medzinárodný hydrologický program (IHP – International Hydrological Programme)
 4. Medzivládna rada pre program „Manažment spoločenských zmien“ (MOST – Management of Social Transformations)
 5. Medzivládny výbor pre telesnú výchovu a šport (CIGEPS – Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport)
 6. Výkonný výbor pre Medzinárodnú kampaň pre zriadenie Nubia múzea  v Aswane a Národného múzea pre egyptskú civilizáciu v Káhire
 7. Medzivládny výbor pre podporu návratu kultúrnych predmetov do krajiny pôvodu alebo ich reštitúcie (ICPRCP – Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation)
 8. Medzivládna rada pre Medzinárodný program pre rozvoj komunikácií (IPDC – Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication)
 9. Výbor pre sídlo UNESCO (HQ – Headquarters Committee)
 10. Právny výbor (Legal Committee)
 11. Zmierovacia komisia zodpovedná za urovnávanie sporov, ktoré môžu vzísť medzi zmluvnými stranami Dohovoru proti diskriminácii vo vzdelávaní (Conciliation and Good Offices Commission Responsible for Seeking the Settlement of any Disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education)
 12. Medzivládny výbor pre bioetiku (IGBC – Intergovernmental Committee for Bioethics)
 13. Riadiacia rada UNESCO Inštitútu pre štatistiku (UIS - UNESCO Institute for Statistics)
 14. Medzivládny výbor pre program Informácie pre všetkých (IFAP - Information for All Programme)

Ďalšími orgánmi UNESCO sú medzivládne výbory, do ktorých sú členovia volení zmluvnými stranami jednotlivých dohovorov:

 1. Medzivládny výbor Svetového dedičstva (WHC – World Heritage Convention)
 2. Medzivládna oceánografická komisia (IOC – Intergovernmental Oceanographic Commission)
 3. Medzivládny výbor pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ICH – Intangible Cultural Heritage)
 4. Medzivládny výbor pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov (Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressisons)
 5. Výbor pre ochranu kultúrnych statkov v prípade ozbrojeného konfliktu (Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict)