sk | en

UNESCO

SR v UNESCO

Členstvo SR v orgánoch UNESCO 

Subsidiárne orgány Výkonnej rady UNESCO, v ktorých bola SR členom od r. 2009:

 • Výkonná rada UNESCO (r. 2009-13), podpredseda VR + člen Byra (2011-13)
 • Komisia pre programy a vonkajšie vzťahy (PX) (2009-13)
 • Komisia pre finančné a administratívne záležitosti (FA)  (2009-13)
 • Výbor pre dohovory a odporúčania (CR)  (2010-11)
 • Výbor pre medzinárodné mimovládne organizácie (NGP) (2010-11)
 • 37. Generálna konferencia UNESCO (GK) – podpredseda + člen Byra (2013)

Expertné orgány UNESCO, v ktorých bola, resp. je  SR členom od r. 2009:

 • Svetová komisia pre etiku vedeckého poznania a technológií COMEST - členstvo ad personam (Prof. RNDr. Marta Kollárová), 18 členov menuje GR UNESCO (2010-2013)
 • Panel expertov na posudzovanie projektov rozvojových krajín podporovaných z Medzinárodného fondu pre kultúrnu diverzitu - v oblasti ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov bol v r. 2009 zvolený kandidát SR za alternanta (Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.) (2009-2010) 
 • Medzivládna rada Medzinárodného hydrologického programu (IHP)  (2006-2010) + post podpredsedu Medzivládnej rady IHP a členstvo v Byre IHP - predseda Slovenského výboru IHP (RNDr. Pavol Miklánek, CSc.) (2009-2010)
 • Medzinárodný koordinačný výbor programu Človek a biosféra (MAB) – člen predseda Slovenského výboru MAB (Ing. Július Oszlányi, CSc.) (2009-2012)
 • Poradný výbor pre biosférické rezervácie - (Ing. Z. Guziová, MŽP SR) (2009-2012) 
 • Rada Medzinárodného byra  pre vzdelávanie (IBE) -  člen vedúca sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO (PhDr. D. Kopčanová) (r. 2011-2015)
 • Medzivládna rada programu MOST – post podpredsedu rady- predseda Slovenského výboru pre program MOST (Mgr. Ľ. Falťan, CSc.) (r. 2011-2015)
 • Komisia pre komunikácie a informácie – post predsedu – predseda SK UNESCO a predseda Slovenského výboru pre program IFAP (Prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc.) (2011-2012)
 • Medzivládny výbor pre bioetiku (IGBC) – člen predseda Slovenského výboru pre bioetiku (Prof. RNDr. Marta Kollárová) (2014-2017)
 • Medzivládny výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP) – člen predseda SK UNESCO a predseda Slovenského výboru pre program IFAP (Prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc.), (2014-2017)