sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá sa programovo opiera o spoluprácu s národnými komisiami pre UNESCO v členských krajinách.

Vláda SR na svojom zasadnutí 12.1.1993 rozhodla o ustanovení Slovenskej komisie pre UNESCO (ďalej SK UNESCO) a schválila jej štatút (Uznesenie č.6 z 12.1.1993). Komisia sa konštituovala v priebehu prvého polroka 1993. Jej orgánmi sú: plénum, predsedníctvo, odborné sekcie a sekretariát, ktorý je súčasťou MZVaEZ SR. Komisia a jej sekretariát zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v SR. Koordináciu aktivít v oblasti medzivládnych programov UNESCO vykonávajú ich slovenské výbory, odborné sekcie a Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Poslaním komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a informatiky a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov.