sk | en

UNESCO

10. november – Svetový deň vedy za mier a rozvoj


10. november – Svetový deň vedy za mier a rozvoj

UNESCO si dnes 10. novembra už po dvadsiaty krát pripomína Svetový deň vedy za mier a rozvoj. Jeho cieľom je pripomenúť a zdôrazniť nezastupiteľnú úlohu vedy v živote každej spoločnosti, ako aj potrebu zapojenia širokej verejnosti do diskusií o otázkach, ktorými sa veda zaoberá. Pandémia COVID-19 dôležitosť vedy a vedeckého bádania ešte viac zdôraznila, rovnako tak aj potrebu popularizácie vedy a intenzívneho dialógu medzi vedcami a širokou verejnosťou. Viac informácií o tohtoročných podujatiach UNESCO venovaných tomuto dňu nájdete tu.

Aj v tomto roku UNESCO pri príležitosti Svetového dňa vedy za mier a rozvoj udelilo Cenu UNESCO Kalinga za popularizáciu vedy. Nezávislá medzinárodná porota vybrala francúzskeho astrofyzika Jeana-Pierra Lumineta, čím uznala jeho dlhodobý záväzok k popularizácii vedy. Pán Luminet je uznávaný astrofyzik a kozmológ, ktorý propaguje hodnoty vedeckého výskumu prostredníctvom širokej škály médií: vytvoril populárno-vedecké knihy a romány, krásne ilustrované katalógy výstav, poéziu, audiovizuálne materiály pre deti a dokumentárne filmy. Je tiež umelcom, rytcom a sochárom a spolupracoval so skladateľmi na muzikáloch inšpirovaných zvukmi vesmíru. Cenu UNESCO Kalinga za popularizáciu vedy vytvorilo UNESCO pred 70 rokmi s cieľom odmeniť vynikajúce prínosy pri sprostredkovaní vedy a techniky spoločnosti. Cena sa udeľuje každé dva roky a laureát získa finančnú odmenu 40 000 dolárov, diplom a medailu UNESCO Alberta Einsteina. Slovenská republika tento rok na cenu nominovala teoretického fyzika Samuela Kováčika a jeho projekt Vedátor.

Dôležitou a aktuálnou témou nielen vo vedeckej komunite je Otvorená veda, na čo reaguje aj UNESCO. Hlavným zámerom  je sprístupnenie dát týkajúcich sa rôznych odborov vedy - dát, ktoré sú prístupné a overiteľné a umožňujú ich opakované použitie. Sprístupnenie týchto dát by malo mať za následok šírenie informácií a rozvoj vzdelávania. Zdieľanie informácií povedie k odstráneniu rozdielov v úrovni vedeckých poznatkov medzi štátmi, najmä v rozvojových krajinách Afriky. Nevyhnutnosťou je možnosť kontrolovateľnosti dát, aby sa dalo predísť dezinformáciám. Práve prebiehajúce 41. zasadnutie Generálnej konferencie by malo prijať Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede, ktoré doplní odporúčanie z roku 2017 o vede a vedeckom výskume. Bude tiež stavať na stratégii UNESCO o otvorenom prístupe k vedeckým informáciám a výskumu a na Odporúčaní UNESCO o otvorených vzdelávacích zdrojoch.

Aj v tomto roku sa uskutočňuje Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, ako aj vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a technicky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.