sk | en

UNESCO

21. máj - Svetový deň kultúrnej diverzity


21. máj - Svetový deň kultúrnej diverzity

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, ktorý si každoročne pripomíname 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale vyzdvihuje aj základnú úlohu medzi-kultúrneho dialógu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Valné zhromaždenie OSN prvýkrát vyhlásilo tento Svetový deň v roku 2002 po prijatí Všeobecnej deklarácie o  kultúrnej rozmanitosti UNESCO v roku 2001, pričom zdôraznilo potrebu „zvýšiť potenciál kultúry ako prostriedku na dosiahnutie prosperity, trvalo udržateľného rozvoja a mierového spolužitia na celom svete“.

Po prijatí Agendy trvalo udržateľného rozvoja 2030 Organizáciou Spojených národov v septembri 2015 a Rezolúcie o kultúre a trvalo udržateľnom rozvoji, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v decembri 2015, je odkaz Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj dôležitejší ako kedykoľvek predtým. 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja možno najlepšie dosiahnuť využitím kreatívneho potenciálu rôznych kultúr sveta a vedením nepretržitého dialógu v záujme zabezpečenia úžitku pre všetkých obyvateľov našej planéty.

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj je príležitosťou na propagáciu kultúry a zdôraznenie významu jej rozmanitosti ako prostriedku inklúzie a pozitívnych zmien. Predstavuje príležitosť osláviť rozmanité formy kultúry, od hmatateľných i nehmotných, po kreatívne odvetvia, k rozmanitosti kultúrnych prejavov a zamyslieť sa nad tým, ako tieto prispievajú k dialógu, vzájomnému porozumeniu a sociálnym, environmentálnym a ekonomickým vektorom udržateľného rozvoja.
Slovami generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay: „Hoci sa pandémii COVID-19 nepodarilo obmedziť dialóg medzi kultúrami, dlhodobé dôsledky krízy, najmä z hospodárskeho hľadiska, môžu napáchať vážne škody na rozmanitosti, pretože obdobia krízy vedú k uzatváraniu sa a štandardizácii. Je to zákerná hrozba, ktorá visí nad našou spoločnosťou.“
Viac informácií k téme kultúrnej diverzity a aktivitám UNESCO v tejto oblasti nájdete na:
https://en.unesco.org/commemorations/culturaldiversityday