sk | en

UNESCO

42. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE UNESCO


42. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE UNESCO

V dňoch 7.-22. novembra 2023 sa v Paríži uskutočnilo 42. zasadnutie Generálnej konferencie (GK) UNESCO (GK UNESCO je najvyšším orgánom organizácie, ktorý sa schádza každé dva roky s cieľom prerokovať a schváliť dokumenty, programy a rozpočet UNESCO. Zúčastňujú sa na ňom vrcholní predstavitelia a delegáti členských krajín (aktuálne 194) vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov). Zúčastnili sa na ňom zástupkyne Sekretariátu a viacerí členovia a členky SK UNESCO.
Delegáciu SR viedla stála delegátka SR pri UNESCO, veľvyslankyňa A. Plassat Muríňová, ktorá vystúpila aj vo všeobecnej politickej debate.

Kľúčové výsledky 42. zasadnutia GK UNESCO:

  • schválenie rozpočtu UNESCO na roky 2024-2025;
  • prijatie rozhodnutia o vyhlásení 17. októbra za Medzinárodný deň pre nehmotné kultúrne dedičstvo (Slovensko ako člen Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva bolo spolupredkladateľom predmetného návrhu);
  • schválenie historicky prvej rezolúcie o pokračovaní podpory Ukrajiny v oblastiach pôsobnosti UNESCO (kultúra, vzdelanie a ochrana novinárov);
  • schválenie rezolúcie o situácii v pásme Gazy;
  • prijatie rozhodnutia o vytvorení Centra 1. kategórie pre vzdelávanie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) v Šanghaji.

Členské krajiny taktiež konsenzom rozhodli o uskutočnení 43. zasadnutia GK UNESCO o dva roky v uzbeckom Samarkande.
Súbežne s plenárnym zasadnutím GK UNESCO prebiehali rokovania v odborných komisiách, na ktorých participovali experti SK UNESCO. Sme radi, že sa tento rok podarilo zabezpečiť široké zastúpenie v komisii pre vzdelávanie, prírodné vedy, komunikáciu a informácie a kultúru. 

Postrehy zástupkýň slovenského výboru Programu Človek a biosféra, ktoré sa v dňoch 13.-14.11. zúčastnili na rokovaniach komisie pre prírodné vedy: „ Zasadnutie komisie potvrdilo, že aj napriek ťažkej situácii, ktorou si svet prechádza, sa členské štáty UNESCO dokážu dohodnúť na spoločnom smerovaní a vízii v oblasti prírodných vied, výskumu a spolupráce, ktorá je potrebná pre zachovanie biodiverzity, prírodných zdrojov a ekosystémov.“ V rámci programu sa okrem dôležitých stratégií schválil aj Medzinárodný deň meteorológie a návrh Medzinárodného roka kvantovej vedy a technológií v r. 2025. Taktiež sa potvrdilo, že biosférické rezervácie, prírodné dedičstvo, či svetové geoparky vytvárajú dôležitú sieť laboratórií pre vedu a výskum.

Zasadnutie GK UNESCO bolo dôležité aj z pohľadu pôsobenia v subsidiárnych orgánoch: Slovensko bolo zvolené za člena Medzinárodnej rady programu Informácie pre všetkých (IFAP). Bude nás v ňom po dobu štyroch rokov zastupovať  predseda slovenského výboru IFAP I. Kotuliak. Do r. 2025 sme naďalej členmi Medzivládnej rady Programu Človek a biosféra (MAB) a Medzivládneho výboru pre bioetiku (IGBC).

Na okraj zasadnutia taktiež prebehlo Valné zhromaždenie zmluvných strán Dohovoru svetového dedičstva za účasti zástupkyne SK UNESCO a riaditeľa Pamiatkového úradu SR.
Za zmienku stojí aj konanie Mládežníckeho fóra UNESCO (14.-15. novembra), na ktorom Slovensko zastupoval M. Tuczapski. Podujatie sa venovalo téme „Sociálne dôsledky zmeny klímy a potreba spravodlivej klimatickej tranzície“.

   
Copyright: SD SR pri UNESCO