sk | en

UNESCO

Cena UNESCO pre vzdelávanie dievčat a žien


Cena UNESCO pre vzdelávanie dievčat a žien

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu pre vzdelávanie dievčat a žien.

Termín predloženia žiadostí bol predĺžený do 25.mája 2018.

Rodová rovnosť vo vzdelávaní je základným právom a nevyhnutným predpokladom budovania inkluzívnych spoločností.
Cena bola založená Výkonnou radou UNESCO na 197. zasadaní a začala sa v roku 2016 s veľkou podporou vlády Čínskej ľudovej republiky. Táto cena prispieva k dvom cieľom udržateľného rozvoja: "Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti pre celoživotné vzdelávanie pre všetkých" (cieľ č. 4) a "Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť všetky ženy a dievčatá" (cieľ č. 5).

Nominácie predkladajú vlády členských štátov UNESCO prostredníctvom národných komisií a stálych delegácií na UNESCO, mimovládne organizácie (MVO) v oficiálnom partnerstve s UNESCO zapojené do aktivít v oblasti vzdelávania dievčat a žien, ktoré skutočne prispeli k rozvoju vzdelávania dievčat a žien. Nominácia sa musí zamerať na vytvorený a prebiehajúci projekt alebo program kandidáta, ktorý trvá najmenej dva roky a spĺňa výberové kritériá. Môžu byť predložené 3 nominácie. Vlastné nominácie nie sú akceptované.

Predloženie všetkých nominácií musí byť v angličtine alebo francúžštine. Publikácie, videá alebo iné významné podporné materiály je možné doplniť k projektu a budú priložené Národnou komisiou do online formulára.
Viac informácií o UNESCO cene pre vzdelávanie dievčat a žien sa dozviete na: http://unesco.org/gwe  alebo prostredníctvom e-mailu gweprize@unesco.org .

 

Nominácie, prosím, posielajte na adresu:

unesco@mzv.sk

do 18. mája 2018.