sk | en

UNESCO

Dňa 12. novembra 2019 bola v sídle UNESCO slávnostne zahájená 40. Generálna konferencia UNESCO (GK)


Dňa 12. novembra 2019 bola v sídle UNESCO slávnostne zahájená 40. Generálna konferencia UNESCO (GK)

Hlavným rečníkom otváracieho ceremoniálu bol GT OSN Antonio Guterres, ktorý vo svojom prejave hovoril o piatich hlavných hrozbách v dnešnom svete - prvou je rozpad ekonomického a geopolitického svetového poriadku, druhou  je porušenie sociálnej dohody, treťou zväčšujúca sa priepasť medzi ľuďmi, štvrtou vzťah medzi našou planétou a jej obyvateľmi a piatou rýchly rozvoj technológií, ktorý doviedol ľudstvo na križovatku. "Svet plný trhlín nie je udržateľný. V tomto kontexte zohráva UNESCO kľúčovú úlohu pri spájaní sveta." Zdôraznil úlohu, ktorú organizácia zohráva v debate o mieste umelej inteligencie v našej spoločnosti, ale aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám, či vzdelávaní a práci s mládežou.  Podčiarkol, že pre riešenie týchto výziev svet potrebuje UNESCO. 

Odchádzajúca predsedníčka GK, Zohour Alaoui, stála delegátka Maroka pri UNESCO vo svojom prejave ocenila spoluprácu ČK a Sekretariátu UNESCO pri výkone svojej funkcie. Pripomenula dvojročnú zložitú finančnú situáciu organizácie, ktorá ohrozovala plnenie jej mandátu.  Dnes, aj napriek odchodu USA,  najväčšieho prispievateľa do rozpočtu, sa situácia stabilizovala a UNESCO dnes prechádza Strategickou transformáciou a štrukturálnymi zmenami. Tieto by mali posilniť jeho postavenie na medzinárodnej scéne a zvýšiť jeho efektívnosť. Pripomenula hlavnú a nediskutovateľnú úlohu, ktorú UNESCO plní napriek krízam už 75 rokov – udržanie mieru vo svete prostredníctvom  kultúry mieru a dialógu.

GK zvolila aklamáciou nového predsedu 40. GK, stal sa ním Ahmet Altay Cengizera, stály delegát Turecka pri UNESCO. Jedným z podpredsedov 40. GK sa stal aj stály delegát SR pri UNESCO Igor Grexa.

Konferencia schválila rokovací poriadok a program tak, ako ho navrhlo 207. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO. GK bude rokovať v jednotlivých programových komisiách až do 27. novembra 2019.

SR je na 40. GK zastúpená ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou, ktorá vystúpi na Fóre ministrov kultúry ČK UNESCO dňa 19. novembra a ŠTAT MŠVVaŠ Oľgou Nachtmannovou, ktorá prednesie prejav v rámci Všeobecnej politickej debaty dňa 13. novembra 2019 a v rovnaký deň vystúpi na konferencii Ministrov školstva, ktoré bude zameraná na inklúziu a mobilitu vysokého školstva.

Pri príležitosti Parížskeho mierového fóra, ktoré sa v týchto dňoch koná v Paríži na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, UNESCO zorganizovalo 12. novembra interaktívnu debatu hláv štátov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo nájsť nové spôsoby, ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovania, podporovať ich ašpirácie a plniť ich očakávania. Vyžaduje si to koordinované a multilaterálne riešenia. Mladé ženy a muži na celom svete sú nositeľmi globálnej solidarity a cezhraničnej mobilizácie s cieľom dosiahnuť inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť. Tieto hodnoty sú osobitne dôležité pre UNESCO, ktoré bolo založené takmer pred 75 rokmi na „budovanie mieru v mysliach mužov a žien“, podporu medzinárodnej spolupráce a vzájomného porozumenia prostredníctvom vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácií.