sk | en

UNESCO

Dnes 9. novembra 2021 začína v Paríži 41. Generálna konferencia UNESCO


Dnes 9. novembra 2021 začína v Paríži 41. Generálna konferencia UNESCO

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje všetky dôležité dokumenty, dohovory, rezolúcie, program a rozpočet organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie a v päťročných intervaloch aj strednodobý plán UNESCO. Tohtoročné 41. zasadnutie Generálnej konferencie bude prebiehať od 9. do 24. novembra a pripomenie si aj 75. výročie založenia UNESCO.  Slovenskú republiku na ňom zastupuje štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, ďalšími členmi delegácie SR sú zástupcovia rezortov kultúry, školstva, zahraničných vecí a európskych záležitostí a MIRRI SR, ako aj predsedovia a členovia výborov a komisií Slovenskej komisie pre UNESCO.

Najdôležitejšou časťou generálnej konferencie bude Všeobecná politická rozprava v dňoch 10.-15.11.2021, na ktorej vystúpia vedúci delegácií členských krajín UNESCO. V rámci 41. GK sa uskutoční aj Globálne stretnutie na vysokej úrovni o vzdelávaní, ktorého cieľom bude odsúhlasiť vytvorenie nového Globálneho mechanizmu spolupráce v oblasti vzdelávania. Na 12.11.2021 je naplánované sprievodné podujatie na vysokej úrovni pri príležitosti osláv 75. výročia UNESCO. Na týchto podujatiach bude SR zastupovať štátny tajomník Paulis.

Slovenská republika počas 41. Generálnej konferencie UNESCO kandiduje do Medzivládnej rady Programu Človek a biosféra (MAB), ako aj do Medzivládneho výboru pre bioetiku (IGBC). Dňa 22.11.2021 sa uskutoční voľba generálnej riaditeľky UNESCO, počas ktorej na svoj druhý mandát kandiduje aktuálna generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay. 

Medzi najdôležitejšie témy 41. GK z pohľadu Slovenskej republiky patria: schválenie návrhu Strednodobej stratégie UNESCO na roky 2022-29 a návrhu programu a rozpočtu na roky 2022-25, prijatie Odporúčaní o etike umelej inteligencie a otvorenej vede, ako aj zrýchlenie implementácie Agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, najmä v SDG 4 (kvalitné vzdelávanie). Za týmto účelom UNESCO navrhlo vytvoriť nový Globálny mechanizmus spolupráce v oblasti vzdelávania, ktorý má napomôcť krajinám lepšie zvládať dopady pandémie COVID-19 na vzdelávacie systémy, ako aj zmobilizovať politických lídrov a dostatočné finančné prostriedky na akceleráciu napĺňania SDG4. V kontexte napredujúcej digitalizácie bude prelomovým prijatie spomínaných univerzálnych nástrojov/odporúčaní v oblasti otvorenej vedy a etiky umelej inteligencie.

Účasť na 41. GK bude zo strany delegácie SR využitá aj na presadzovanie dvoch už ohlásených kandidatúr Slovenskej republiky: kandidatúry do Výkonnej rady UNESCO na roky 2024 - 2027 a kandidatúry do Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na roky 2022 - 2026.

Viac informácií o priebehu 41. Generálnej konferencie UNESCO, ako aj živé webcasty z rokovaní nájdete tu