sk | en

UNESCO

Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO_7.12.2017


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO_7.12.2017

Dňa 7. decembra 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy chemickej v Bratislave uskutočnilo stretnutie Pridružených škôl UNESCO, ktorého sa zúčastnilo 15 stredných a základných škôl.

Tohtoročné stretnutie organizovalo Informačné a dokumentačné stredisko (IDS) pri Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB), zastúpené riaditeľom Alojzom Androvičom a národnou koordinátorkou Pridružených škôl UNESCO Natáliou Fillovou.

Stretnutie sa konalo s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO.

So svojimi príspevkami vystúpili zástupcovia organizácií IDS pri UKB, SK pre UNESCO, Štátny pedagogický ústav, COEDU, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru – SĽUK, SAIIC – Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Historický ústav SAV.

Na stretnutí rezonovala problematika napĺňania rozvojového cieľa č. 4 Agendy 2030 aj prostredníctvom prírodného, hmotného a nehmotného a kultúrneho dedičstva.

Vzdelávanie je považované za nástroj v boji proti šíreniu extrémizmu a neznášanlivosti. Stretnutie umožnilo zúčastneným školám navzájom si vymeniť skúsenosti s implementáciou značky a hodnôt UNESCO vo vzdelávaní slovenských žiakov a študentov.