sk | en

UNESCO

„UNESCO hľadá expertov – dobrovoľníkov pre Sieť Zeme“


„UNESCO hľadá expertov – dobrovoľníkov pre Sieť Zeme“

Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť jedinečnú sieť odborníkov - dobrovoľníkov, vrátane pôvodných obyvateľov a mládeže, ktorá pomôže s hľadaním riešení zameraných na boj proti strate biodiverzity a klimatickej zmene. Prostredníctvom činnosti dobrovoľných expertov bude sieť poskytovať školenia zamerané na obnovu a zachovanie kľúčových ekosystémov v lokalitách UNESCO akými sú biosférické rezervácie, globálne geoparky a prírodné a zmiešané lokality svetového dedičstva. Cieľom je obnoviť vzťah medzi ľuďmi a prírodou prostredníctvom propagácie osvedčených postupov, znalostí a know-how, ktoré rešpektujú biodiverzitu. Podporí tiež ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane zvykov a overených postupov pôvodného obyvateľstva komunít, ktoré sú relevantné z hľadiska ochrany a trvalej udržateľnosti biodiverzity.

Títo dobrovoľní odborníci budú poskytovať technické poradenstvo, zbierať údaje, budovať partnerstvá a poskytovať školenia v reakcii na konkrétne potreby a priority jednotlivých biosférických rezervácií UNESCO, miest svetového dedičstva, globálnych geoparkov UNESCO, ako aj prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom činnosti dobrovoľných odborníkov bude sieť poskytovať školenia na obnovu a zachovanie kľúčových ekosystémov v lokalitách UNESCO.

Kritériá účasti v Sieti Zeme - dobrovoľní experti by mali byť:

a) medzinárodní experti v príslušných oblastiach ako sú biológia, geológia, geografia, obnova krajiny, environmentálne manažérstvo, environmentálna politika a právo, ochrana prírody, manažment dedičstva, kultúra, spoločenské vedy, antropológia, krajinná architektúra, udržateľný turizmus;

b) odborníci v oblasti obnovy pôdy;

c) nositelia znalostí, vrátane domorodých obyvateľov a miestnych komunít, mládeže a výskumných pracovníkov z príslušných medzivládnych a medzinárodných programov a dohovorov UNESCO, ich poradných orgánov a príslušných sietí.

Dobrovoľníci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá sa môžu prihlásiť vyplnením dotazníka (nachádza sa na konci dokumentu v prílohe) s tým, že uvedú svoju disponibilitu pre činnosti podporované Sieťou Zeme UNESCO, ako aj preferenciu ohľadne termínov a dĺžky obdobia, kedy by sa mohli zapojiť do aktivít siete. Sekretariát UNESCO v Paríži zostavuje zoznam dobrovoľných odborníkov s prihliadnutím na geografickú a rodovú rozmanitosť. Vybraní uchádzači budú o rozhodnutí informovaní.  Prihlášku – vyplnený formulár je potrebné zaslať na adresu m.gueze@unesco.org do 29. októbra 2021 spolu so životopisom a motivačným listom a dvoma odporúčaniami.