sk | en

UNESCO

FÓRUM PARTNEROV SLOVENSKEJ KOMISIE PRE UNESCO 2023


FÓRUM PARTNEROV SLOVENSKEJ KOMISIE PRE UNESCO 2023

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), tradične najväčšie zhromaždenie zástupcov/-kýň subjektov činných v oblastiach pôsobnosti UNESCO, sa uskutočnilo 13. júna 2023 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Nieslo sa v znamení osláv 30. výročia členstva Slovenska v UNESCO a 20. výročia Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Zároveň bolo pripomenutím si 30 rokov pôsobenia aj samotnej SK UNESCO.

Program Fóra pozostával z úvodnej slávnostnej časti spojenej s odovzdávaním ďakovných listov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, troch odborných panelových diskusií a prezentácie inovatívnej kreatívnej platformy Impact Games.

Sme veľmi radi, že podujatie prilákalo vysoký počet účastníkov z radov dotknutých rezortov štátnej správy, inštitúcií, miest či akademickej obce. Vysoká účasť je dôkazom, že SK UNESCO, ako aj UNESCO samotné, má na Slovensku stále veľa podporovateľov a priaznivcov.

V úvode Fóra odznel video pozdrav z centrály v Paríži, ktorý v mene generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay predniesol zástupca generálnej riaditeľky pre vonkajšie vzťahy Firmin Edouard Matoko.

Fórum otvorila štátna tajomníčka rezortu zahraničia Ingrid Brocková, ktorá sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa svojimi aktivitami zaslúžili o to, že Slovensko je dnes v UNESCO rešpektovaným a oceňovaným partnerom. „Slovensko má v UNESCO skvelé meno s vysokým odborným a intelektuálnym profilom v mnohých oblastiach mandátu – či už ide o tradičné kultúrno-vzdelanostné portfólio, ale aj vedu, technológie a bezpečnosť novinárov,“ konštatovala. Zároveň zdôraznila, že UNESCO kráča s dobou, keďže rýchlo a adresne reaguje na témy, ktoré sú pre spoločnosť nové. Pozitívne zhodnotila, že podpora ľudských práv, rovnosti príležitostí, inklúzie a slobody slova sú pevnou súčasťou tak agendy UNESCO, ako aj rezortu diplomacie.

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia členstva Slovenska v UNESCO odovzdala 6 oceneným ďakovné listy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského. Medzi ocenenými boli:

PhDr. Katarína Kosová -  za systematické rozvíjanie pamiatkovej ochrany na Slovensku v medzinárodných súvislostiach. Katarína Kosová iniciovala transformáciu pamiatkovej starostlivosti a založila moderný Pamiatkový úrad SR ako orgán štátnej správy. Významne prispela k úspešnému zápisu všetkých slovenských lokalít kultúrneho dedičstva do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. - za dlhoročné zodpovedné a inšpiratívne pôsobenie v pozícii predsedu Slovenskej komisie pre UNESCO, za výnimočné profesionálne reprezentovanie Slovenska pri výkone úloh prezidenta Medzivládneho programu pre informatiku UNESCO a člena Výkonnej rady UNESCO, ako aj za jedinečný odborný prínos k strategickým cieľom rozvoja informačnej spoločnosti v Slovenskej republike.

Prof. RNDr. Marta Kollárová DrSc. - za významnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti biochémie a jej prínos k etablovaniu Slovenska v UNESCO v oblasti vedy, dlhoročnú a prínosnú prácu v Slovenskej komisii pre UNESCO a na čele Slovenského výboru pre bioetiku, ako aj za zodpovedné a aktívne pôsobenie v Medzivládnom výbore pre bioetiku. Rovnako významne prispela k propagačno-edukatívnej činnosti v oblasti bioetiky a vedy na Slovensku.

PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. - za dlhoročné a angažované vedenie Sekcie pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO a osobný vklad a entuziazmus, ktorým prispela k presadzovaniu priorít UNESCO v oblasti vzdelávania na Slovensku, ako aj za profesionálne zastupovanie Slovenska na pôde UNESCO v rámci Rady UNESCO pre vzdelávanie. Ocenené boli aj jej bohaté pedagogické a poradenské skúsenosti v oblasti duševného zdravia.

Ing. Július Oszlányi, CSc. - za systematické a zanietené angažovanie sa v oblasti ochrany a politiky manažmentu území biosférických rezervácií UNESCO a dlhoročné profesionálne vedenie Slovenského výboru Programu Človek a biosféra, ako aj za výnimočný výskum a prínos pre Svetovú sieť biosférických rezervácií UNESCO. Rovnako za jeho osobný podiel na vzniku prvej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete - Východné Karpaty v r. 1998.

Ing. Jarmila Freaud - za mimoriadne zodpovedné a vysoko kompetentné dlhoročné pôsobenie na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri UNESCO a na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Francúzsku, ako aj za výrazný osobný vklad, zanietenie a nasadenie, ktorými prispieva k presadzovaniu záujmov Slovenskej republiky na pôde UNESCO. Jej jedinečný odborný profil v jednotlivých oblastiach pôsobnosti UNESCO výrazným spôsobom napomáha pri budovaní a zachovávaní inštitucionálnej pamäte o pôsobení Slovenska v UNESCO.

V ďalšej časti programu vystúpili generálna tajomníčka SK UNESCO Ľubica Erdelská a stála delegátka SR pri UNESCO veľvyslankyňa Anna Plassat Muríňová. Obe vyzdvihli početné úspechy Slovenska na pôde UNESCO a ocenili zásluhy všetkých, ktorí sa doposiaľ podieľali na našom príbehu v tejto medzinárodnej organizácii. Zhodne konštatovali, že za týmto úspechom stáli a stoja ľudia, ich pracovitosť, entuziazmus a odbornosť. Pripomenuli aktuálne prioritné zameranie Slovenska v UNESCO (o. i. nehmotné kultúrne dedičstvo, bezpečnosť novinárov, podpora Ukrajiny), ako aj kandidatúru Slovenska do Výkonnej rady UNESCO na obdobie rokov 2023-2027.

Na míľniky a úspechy našej tridsaťročnice v UNESCO si v prvej moderovanej diskusii pod taktovkou Jarky Freaud zo Stálej delegácie SR pri UNESCO zaspomínali 5 ocenení. Diskutujúci sa zhodli, že Slovensko je v UNESCO váženým partnerom vďaka odbornosti expertov, ktorí v nej hája slovenské záujmy. Upozornili na potrebu vzdelávania a prípravy nastupujúcej generácie expertov/-iek, ktorí sa budú venovať jednotlivým mandátovým oblastiam UNESCO. Organizáciu charakterizovali ako intelektuálny Olymp, ktorý nastavuje štandardy v mnohých životne dôležitých témach  a ktorý je svojím zameraním na medzinárodnej scéne jedinečný.

Dopoludňajší segment doplnila panelová diskusia „Obnova svetového kultúrneho a dokumentárneho dedičstva lokality UNESCO Banskej Štiavnice“, ktorú pripravil a moderoval generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt. Diskutujúci (Nadežda Babiaková - primátorka B. Štiavnice, Z. Denková - riaditeľka Slovenského banského múzea, Peter Konečný - riaditeľ Slovenského banského archívu a veľvyslankyňa Anna Plassat Muríňová) detailnejšie priblížili aktuálny stav obnovy centra mesta a zasiahnutých budov. Apelovali na skvalitnenie manažmentu lokalít svetového dedičstva, budovanie odborných kapacít venujúcich sa spravovaniu/zachovávaniu lokalít, ako aj na zefektívnenie systému financovania štátnych pamiatok. Tragický požiar v Štiavnici podľa ich hodnotenia zomkol kultúrnu obec na Slovensku a bol pomyselným „budíčkom“ pre štát/spoločnosť v uvedomení si jedinečnej hodnoty lokalít UNESCO na Slovensku.

Posledná panelová diskusia „Živé dedičstvo pre udržateľnú budúcnosť. 20. výročie Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD)“ bola venovaná implementácii Dohovoru vrátane jeho nástrojov, úlohe Slovenska pri zachovávaní živého dedičstva na medzinárodnej scéne a definovaniu výziev, ktorým živé dedičstvo čelí. Podnetnú debatu za účasti nášho zohraného tímu  v zložení Barbory Morongovej - riaditeľky odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej inklúzie MK SR, Juraja Hamara -  generálneho riaditeľa SĽUKu a veľvyslankyne Anny Plassat Muríňovej moderovala členka SK UNESCO Ľubica Voľanská, vedecká pracovníčka ÚESA SAV, v. v. i.

Rezonovala téza o tom, že živé dedičstvo nám dáva pocit istoty, národnej identity a hodnoty, ktoré sú potrebné v každodennom živote. Rovnako prispieva k budovaniu a posilňovaniu spolupatričnosti a rešpektujúcej spoločnosti. Dôležitou súčasťou procesu zachovávania NKD je vzdelávanie detí/mládeže a systematická osvetová činnosť v oblasti potreby zachovávania tradícií. Časť debaty sa venovala aj aktuálnemu pôsobeniu Slovenska v Medzivládnom výbore pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2022-2026), počas ktorého sa zasadzujeme za férové/odborné hodnotenie nominácií a geograficky vyvážené zápisy. Za výzvy v spojitosti so živým dedičstvom boli označené komercionalizácia prvkov, zachovávanie adekvátnej miery rešpektu voči komunitám ako nositeľom prvku a podpora štátov s nízkym počtom zápisov. Záverom bolo akcentované, že zápisom prvku na Reprezentatívny zoznam NKD sa práca nekončí, práve naopak, iba začína.

Program fóra uzavrela prezentácia inovatívnej hry o kultúrnom dedičstve UNESCO na Slovensku z dielne partnera SK UNESCO - inovatívnej platformy Impact Games.