sk | en

UNESCO

Informácia zo 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Bahrajne


Informácia zo 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Bahrajne

V dňoch 24. júna až 4. júla 2018 sa členské krajiny Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva stretli na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Bahrajne, aby diskutovali o najvzácnejších prírodných a kultúrnych pamiatkach zaradených na Zozname svetového dedičstva.

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádzajú dve unikátne prírodné pamiatky zaradené do svetového dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Práve tzv. Karpatské bukové pralesy, ktoré sa však dnes už neobmedzujú iba na región Karpát a rozprestierajú sa celkovo v 12 krajinách naprieč celou Európou, boli jednou zo 100 lokalít, ku ktorým Výbor svetového dedičstva prerokoval Správu o stave zachovania lokality.

V správe, ktorú Slovenská republika predložila 1. februára 2018 informovala o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť za posledný rok, ako aj o výzvach, na ktorých MZVaEZ SR v spolupráci s ostatnými rezortami a záujmovými skupinami, naďalej intenzívne pracuje. Tou je predovšetkým príprava návrhu na úpravu hraníc tejto vzácnej lokality, ktorá bola do Zoznamu svetového dedičstva zapísaná v roku 2007. Spresnenie hraníc následne umožní posilniť a zefektívniť ochranu tejto prírodnej pamiatky, ktorá sa nachádza v Národnom parku Poloniny a v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Pokrok, ktorý sa za uplynulý rok podarilo Slovensku dosiahnuť, uvítal aj Výbor svetového dedičstva, odporučil však čo najskôr sfinalizovať prebiehajúcu úpravu hraníc a ďalšie z toho vyplývajúce úlohy, na ktorých Slovenská republika intenzívne pracuje. Zabezpečenie najvyššieho stupňa ochrany území prírodného dedičstva UNESCO je zároveň jednou z priorít rezortu.

Na okraj zasadnutia slovenská delegácia uskutočňuje intenzívne bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Centra svetového dedičstva ako aj s Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) ďalšími partnerskými krajinami spoločnej UNESCO lokality a predstaviteľmi mimovládnych organizácií, s cieľom prekonzultovať ďalší postup.

V záujme úspešne implementovať všetky odporúčania Výboru svetového dedičstva pripravujú príslušné rezorty návštevu oficiálnej poradnej misie WHC a IUCN, predbežne plánovanú na jeseň 2018.