sk | en

UNESCO

Medzinárodné stretnutie geoparkov aj so slovenskou účasťou


Medzinárodné stretnutie geoparkov aj so slovenskou účasťou

Medzinárodné stretnutie geoparkov prebiehalo  21. - 24. septembra 2021 v Geoparku Barrandien v Příbrami a jej okolí. Program pozostával z terénnych exkurzií, počas ktorých účastníci lepšie spoznali lokality geoparku, rokovaní a konferencie.  Dňa 22. septembra prebehlo historicky prvé spoločné zasadanie českej Rady národných geoparkov a slovenskej Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR. Rokovanie prebehlo hybridnou formou (kombinácia prezenčnej a online účasti) a jeho výsledkom bol návrh memoranda o spolupráci medzi českými a slovenskými geoparkami.

Počas 23. a 24. septembra prebiehala konferencia českých a nemeckých geoparkov, za online účasti generálneho tajomníka Siete globálnych geoparkov UNESCO Guy Martiniho. Predstavili sa aj slovenské geoparky. Krátka informácia členoch a stave Siete geoparkov Slovenskej republiky bola doplnená o komplexnú prezentáciu Geoparku Malé Karpaty. Jozef Michalík, zástupca IGCP UNESCO, predstavil chystanú knihu o Malých Karpatoch. Pripravovaná kniha svojím obsahom reflektuje koncept ABC (neživé – živé – kultúra), ktorý UNESCO považuje za základný koncept pre tvorbu geoparkov.

Rokovania a konferencia prebiehali pod záštitou českej komisie UNESCO.