sk | en

UNESCO

Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu na školách, vrátane kybernetického šikanovania


Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu na školách, vrátane kybernetického šikanovania

5. november 2020 bol prvým Medzinárodným dňom boja proti násiliu a šikanovaniu v školách, vrátane kyberšikany. Tento nový medzinárodný deň bol vyhlásený a jednomyseľne schválený všetkými 193 členskými štátmi na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019. Tento rok si Medzinárodný deň pripomenieme vo štvrtok 4. novembra a jeho hlavnou témou bude: „Riešenie kyberšikany a iných foriem online násilia zahŕňajúceho deti a mládež.“
Pandémia COVID-19 ovplyvňuje životy nás všetkých a významne sa dotýka aj vzdelávania detí a mladých ľudí na celom svete. Vzdelávací proces sa stále viac presúva do online priestoru, ktorý síce ponúka príležitosti na spojenie a učenie sa, ale zároveň čoraz viac vystavuje deti a mladých ľudí riziku online násilia. Dôkazy ukazujú, že v rôznych oblastiach kyberšikana počas pandémie narastá. V Európe 44% detí, ktoré boli pred ochorením COVID-19 vystavené kyberšikane, uvádza, že počas karantény sa tento problém zhoršil. A preto práve formálne vzdelávanie môže a malo by hrať kľúčovú úlohu pri poskytovaní znalostí a zručností deťom a mladým ľuďom na identifikáciu online násilia a ochranu pred jeho rôznymi formami, či už je páchané rovesníkmi alebo dospelými.

Viac o Medzinárodnom dni proti násiliu a šikanovaniu na školách, vrátane kybernetického šikanovania, ako aj pripravovaných podujatiach zameraných na túto problematiku nájdete na: https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying