sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU FINANČNÉHO RIADITEĽA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu finančného riaditeľa.

Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 15. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job Openings.

V prípade otázok je možné obrátiť sa na: staffingteam@unesco.org.

Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu budú posudzované, po termíne nebudú žiadosti akceptované.

Stručný opis pozície
- zodpovednosť za poskytovanie strategického poradenstva vo všetkých záležitostiach finančného riadenia, účtovníctvo, štátna pokladnica, rozpočet, finančné politiky a postupy, zabezpečenie primeraných vnútorných kontrol a poskytovanie funkčného vedenia a dohľadu administratívnych a finančných úradníkov v celej organizácii; primárna zodpovednosť za zabezpečenie zdravého rámca finančného riadenia, ktorý podporuje organizáciu a jej strategický riadiaci výbor
- Správa rozpočtu, monitorovanie a podávanie správ, plnenie rozpočtu vrátane poskytovania správ a analytických informácií vrcholovému manažmentu a riadiacim orgánom na podporu informovaného rozhodovania; vytvorenie a udržiavanie integrovaného rámca / systémy riadenia rozpočtu na zabezpečenie včasného zaznamenávania a integrácie
- poskytnutie predbežného poradenstva o finančných otázkach a vytvorenie administratívnych obežníkov a pokyny o finančných otázkach
- zastupovanie organizácie vo všetkých záležitostiach finančného riadenia na zasadnutiach Výkonnej rady a Generálnej konferencie a na iných fórach s členskými štátmi UNESCO, ako aj na zasadnutiach pomocných orgánov Rady guvernérov Organizácie Spojených národov (CEB) a so zreteľom na vzťahy s hostiteľskou krajinou a členskými štátmi vo finančných záležitostiach
- dohľad nad investíciami (do fondov, bankovníctva, poisťovníctva)
- riadenie všetkých bankových operácií pre organizáciu, čo si vyžaduje rokovanie o podmienkach, zriaďovanie účtov, určenie autorizovaných signatárov, zosúladenie zostatkov; udržiavanie korektných  vzťahov s pracovníkmi bánk
- kontrola výdavkov: dohliadať na riadenie a vyplácanie všetkých finančných prostriedkov organizácie; kontrola výpisov z účtov a finančných správ podľa finančných nariadení pre audit externým audítorom a pre predkladanie správ Výkonnej rade a Generálnej konferencii;
- vytvorenie a udržiavanie mzdového systému na zabezpečenie riadneho výpočtu a včasného vyplácania zamestnancov

 

Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň) v oblasti manažmentu, financií alebo účtovníctva. Členstvo v uznávanom odbornom účtovnom orgáne členského štátu (certifikovaný účtovník); školenia v oblasti finančného riadenia.
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov profesionálne skúsenosti vo finančnom manažmente napr. rozpočtové riadenie, systémy vnútornej kontroly založené na riziku, integrované finančné systémy, finančné výkazníctvo podľa finančného riadenia IPSAS a / alebo IFRS, z ktorých 7 rokov uchádzač pôsobil vo funkcii finančného riaditeľa/ kontrolóra alebo pôsobil vo veľkej a medzinárodnej organizácii. Rozsiahle skúsenosti v oblasti finančného strategického plánovania a realizácie. Zručnosti a znalosti by mali zahŕňať dôkladné pochopenie globálnych operačných rizík v oblasti financií.
Jazyky: vynikajúca znalosť angličtiny alebo francúzštiny, ako aj znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny.

 


Prílohy