sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽIInformujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Division for Cooperation, Intersectoral Follow-Up and Partnership Africa Department).

Informácie je možné nájsť na webovej stránke https://careers.unesco.org/careersection/2/jobdetail.ftl.

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 8. októbra 2017. http://en.unesco.org/careers/.

Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.

Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.

Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Opis pozície

- vedenie a dohľad nad personálom v divízii, prispievať k vypracovaniu politických usmernení a programových dokumentov, ktoré zohľadňujú priority členských štátov a riešia výzvy týkajúce sa rozvoja Afriky

- stanovenie priorít a alokácie zdrojov pre optimálne uskutočnenie cieľov operačnej stratégie pre prioritnú Afriku

- rozvíjať a vykonávať v úzkej koordinácii s Úradom pre strategické plánovanie (BSP) a terénnymi úradmi stratégiu mimorozpočtového mobilizovania zdrojov rezortu s cieľom identifikovať a vytvoriť partnerské príležitosti s potenciálnymi tradičnými a netradičnými donormi

- prispievať k budovaniu strategických a úzkych partnerstiev, najmä prostredníctvom spolupráce juh-juh a sever-juh vrátane regionálnych inštitúcií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, aby sa zvýšilo financovanie na podporu operačnej stratégie pre prioritnú Afriku a realizáciu hlavných programov

- poskytovať usmernenie a dohľad nad účinnou a včasnou prípravou dokumentácie požadovanej pre riadiace orgány organizácie, zabezpečiť, aby boli technicky v poriadku a boli v súlade so stratégiou organizácie

- prispievať k upevňovaniu udržateľných partnerstiev s Africkou úniou, Hospodárskou komisiou Spojených národov pre Afriku (ECA), regionálnymi hospodárskymi komunitami, národnými komisiami, úradmi UNESCO a terénnymi inštitútmi a centrami kategórie 2

- analýza a hodnotenie rizík, ako aj rozvoj stratégie, schopnosť poradiť vrcholovému manažmentu organizácie, prevencia, zníženie a eliminácia rizík

- úzka spolupráca so zástupcami členských štátov, stálymi delegáciami a národnými komisiami pre UNESCO, s regionálnymi organizáciami a inštitúciami a strediskami spojených s UNESCO, mimovládnymi organizáciami a úradmi UNESCO v Afrike (vrátane styčného úradu UNESCO s AU a UNECA v Addis Abebe (Etiópia) s cieľom zabezpečiť maximálny vplyv činností UNESCO pre prioritnú Afriku.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň), zameranie na medzinárodné vzťahy alebo v súvisiacich oblastiach; vysokoškolský diplom prvej úrovne v kombinácii s 2 ďalšími rokmi kvalifikačných skúseností môžu byť akceptované namiesto pokročilého vysokoškolského vzdelania; absolvovanie kurzov/školení v oblastiach príbuzných pre danú pozíciu je výhodou.

Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov progresívne profesionálne skúsenosti na príslušnej úrovni v programovom manažmente, koordinácia, analýza politík, preukázané skúsenosti manažmentu na medzinárodnej úrovni. Odborné skúsenosti získané v multikultúrnom pracovnom prostredí. Schopnosť riadenia a spolupráca s medzinárodnými inštitúciami.

Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jednom z pracovných jazykov Organizácie (anglicky alebo francúzsky); dobrá znalosť druhého z nich je silne žiadúca; výcvik bude povinný za účelom získania požadovanej úrovne druhého pracovného jazyka  v rozumnom časovom horizonte; znalosť iných UN jazykov (arabsky, čínsky, rusky alebo španielsky)