sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI_predĺženie ponukyInformujeme Vás opätovne o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemitajomníka programu MAB (Človek a Biosféra)

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra 2017.  http://en.unesco.org/careers/.
V prípade akýchkoľvek otázok zašlite na email staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Opis pozície
- zodpovednosť  za intelektuálne, strategické a operatívne vedenie pri vývoji, plánovaní a realizácii programu divízie (podpora interdisciplinárnych výskumných a vzdelávacích aktivít v oblasti riadenia prírodných zdrojov s osobitným dôrazom na podporu vedy pre trvalo udržateľný rozvoj a stratégie na riešenie klimatických zmien a zachovanie biodiverzity
-súčinnosť s členskými štátmi, zhodnotenie ich potrieb a pri plánovaní posilňovanie ich výskumu a tréningových kapacít, vrátane mobilizácie mimorozpočtových zdrojov pre implementáciu operatívnych projektov v oblasti riadenia prírodných zdrojov a zachovania biodiverzity
-dohľad nad prácou sekcie vied o Zemi, zníženie geo-rizík s Medzinárodným programom o geovede a geoparkoch s cieľom rozvíjať medzinárodné UNESCO 's geológie, geoparky, geofyzika a programy zamerané na pozorovanie Zeme, rovnako ako program a projekty vzťahujúce sa k geo-nebezpečenstvu a znižovaniu rizík a katastrof; poskytnutie zodpovednosti za hladký priebeh štatutárnych stretnutí MAB a IGGP
-zodpovednosť za fungovanie sekretariátu medzivládneho programu MAB a jeho svetovej siete biosférických rezervácií.

Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie:
pokročilé vysokoškolské vzdelanie (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň) v oblasti vied životného prostredia a zeme; vysokoškolský diplom prvej úrovne v kombinácii s 2 ďalšími rokmi kvalifikačných skúseností môžu byť akceptované namiesto pokročilého vysokoškolského vzdelania; Ph.D v oblasti pôsobenia vied ekológie a zeme; ďalšie tituly alebo krátkodobom až strednodobom horizonte školenia v odboroch, pre danú pozíciu
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov progresívne profesionálne skúsenosti v príslušnom manažmente na príslušnej úrovni riadenia v rámci systému OSN, alebo v rámci iných medzinárodných a národných inštitúcií; skúsenosti v advokácii, výskumy a partnerská mobilizácia; špecializácia a/alebo podstatná skúsenosť v oblasti prírodných vied, vzťahujúcich sa na  oblasť výskumu životného prostredia; publikačná činnosť; skúsenosť v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, multiterálna spolupráca, rozvoj a iné
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jednom z pracovných jazykov Organizácie (anglicky alebo francúzsky); dobrá znalosť druhého z nich je silne žiadúca; výcvik bude povinný za účelom získania požadovanej úrovne druhého pracovného jazyka  v rozumnom časovom horizonte; znalosť iných UN jazykov (arabsky, čínsky, rusky alebo španielsky)