sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Deputy Director-General“_termín do 15.januára 2018Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.
 

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/.
Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Opis pozície
- informovať a poskytnúť podporu generálnej tajomníčke v strategických otázkach;
- podporovať generálnu tajomníčku pri zabezpečovaní dôležitosti a dosahu UNESCO prostredníctvom strategického vedenia a efektívnej angažovanosti;
- zastupovať generálnu tajomníčku a predsedať rôznym stretnutiam a pracovným skupinám počas jej neprítomnosti a v prípade potreby vykonávať ďalšie úlohy delegované generálnou tajomníčkou.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti kultúry alebo v iných súvisiacich oblastiach (PhD. v odbore zodpovedajúcom pracovnej pozícii);
Pracovné skúsenosti: dôkladná znalosť všeobecných postupov a techník riadenia (finančných a ľudských zdrojov); odborná prax vo vedúcich/výkonných pozíciách; niekoľkoročné pracovné skúsenosti s medzinárodnými, národnými a mimovládnymi organizáciami alebo skúsenosti v rámci systému OSN; zmysel pre objektivitu a neutralitu, silné analytické a intelektuálne schopnosti, profesionálnu integritu a diplomaciu; skúsenosti s vedením a koordináciou práce multikultúrneho tímu profesionálnych pracovníkov; dobrá znalosť strategických cieľov a priorít UNESCO a širších procesov v rámci systému Organizácie Spojených národov, najmä pokiaľ ide o vypracovanie Agendy trvalo udržateľného rozvoja z roku 2030; schopnosť komunikovať na najvyššej vládnej úrovni, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi súkromného sektora a mimovládnych organizácií a budovanie partnerstiev sietí spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami;
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jazyku organizácie UNESCO (v anglickom alebo francúzskom); znalosť druhého jazyka (anglického alebo francúzskeho); znalosť aspoň jedného oficiálneho jazyka OSN (arabského, čínskeho, ruského a španielskeho).