sk | en

UNESCO

Pracovná ponuka UNESCO v Paríži_termín do 28.decembra 2017Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie pre politiku v oblasti vedy a budovania kapacít

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra 2017. http://en.unesco.org/careers/.
V prípade akýchkoľvek otázok zašlite na email staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Cieľom divízie je podporovať členské štáty pri využívaní vedy, technológií a inovácií a ďalších systémov udržateľného rozvoja na národnej, regionálnej a globálnej úrovni pri implementácii Agendy 2030. Zvláštna pozornosť sa venuje dvom globálnym prioritám UNESCO - Afrika a rovnosť pohlaví; čo sa týka mládeže - rastúce využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT).

Divízia koordinuje realizáciu akčného plánu UNESCO, programov miestnych a domorodých vedomostných systémov (LINKS) a medzinárodného programu základných vied (IBSP). V oblasti rozvoja kapacít inžinierske a vedecké vzdelávanie zabezpečuje úzku spoluprácu so Svetovou akadémiou vied (UNESCO-TWAS), Medzinárodným strediskom teoretickej fyziky (stredisko ICTP-unesco kategórie 1), ďalšími centrami a inštitúciami ako sú CERN a Sesame.
 

Opis pozície
-zodpovednosť za riadenie ľudských a finančných zdrojov spoločnosti, administratívu a prevádzku v súlade s politikami a postupmi organizácie;

-úsilie o vytvorenie a udržiavanie pracovných vzťahov s partnermi v rámci STI ako aj v systéme OSN a mimo neho;

-plánovanie a koordinácia programov, strategické a operačné vedenie pri vývoji a realizácii programových aktivít divízie na implementáciu Agendy 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja relevantných pre hlavné programy divízie;

-riadiť a usmerňovať tím multikultúrneho personálu vytváraním pozitívneho pracovného prostredia a poskytovaním stimulov pre podporu cieľov UNESCO
 

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie: pokročilé vysokoškolské vzdelanie (PhD.) v oblasti vedeckých technológií, rozvoji politík; ďalšie tituly alebo školenia v odboroch, pre danú pozíciu v krátkodobom až strednodobom horizonte
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov progresívne profesionálne skúsenosti v príslušnom manažmente na príslušnej úrovni riadenia v rámci systému OSN, alebo v rámci iných medzinárodných a národných inštitúcií; skúsenosti v advokácii, výskumy a partnerská mobilizácia; špecializácia a/alebo podstatná skúsenosť v oblasti vedeckých technológií  a rozvoji politík; skúsenosť v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie; multiterálna spolupráca; skúsenosti s vedením politického dialógu na vládnej a mimovládnej úrovni alebo vo verejnom a súkromnom sektore a iné
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jednom z pracovných jazykov Organizácie (anglicky alebo francúzsky); dobrá znalosť druhého z nich je silne žiadúca; výcvik bude povinný za účelom získania požadovanej úrovne druhého pracovného jazyka  v rozumnom časovom horizonte; znalosť iných UN jazykov (arabsky, čínsky, rusky alebo španielsky)