sk | en

UNESCO

Program Mladých profesionálov UNESCO


Program Mladých profesionálov UNESCO

Si absolvent/-tka vysokej školy a máš záujem pracovať v centrále UNESCO v Paríži? Takúto možnosť ponúka PROGRAM MLADÝCH PROFESIONÁLOV UNESCO!

Mladí profesionáli vo veku do 32 rokov (narodení 1. januára 1991 a neskôr) sa prostredníctvom daného programu majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte UNESCO v Paríži.

Podmienkami sú:

  • štátne občianstvo SR;
  • ukončené magisterské štúdium (resp. ekvivalentný 2. stupeň vysokoškolského vzdelania) v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komunikácia, spoločenské vedy, prírodné vedy, rozvojová spolupráca, financie, účtovníctvo, právo, medzinárodné vzťahy, politológia, manažment ľudských zdrojov, biznis administratíva, psychológia, audit, médiá alebo žurnalistika;
  • plynulá angličtina alebo plynulá francúzština (výhodou je ovládanie oboch cudzích jazykov).

Záujemcovia musia preukázať znalosť systému OSN a stotožniť sa s hodnotami UNESCO, akými sú rešpekt pre diverzitu, integrita a profesionalita. Cieľom programu je zlepšiť geografické zastúpenie členských krajín UNESCO v Sekretariáte organizácie, podporiť princípy rodovej vyváženosti a poskytnúť vzdelávacie a profesionálne možnosti mladým ľuďom. 

Prihlásiť sa možno zaslaním životopisu v angličtine alebo francúzštine (v zmysle požiadavky UNESCO max na 1 stranu) na adresu unesco@mzv.sk do 15. októbra 2023. Súčasťou prihlášky by malo byť aj stručné odôvodnenie motivácie pracovať pre UNESCO, ako aj bližšie určenie oblasti, v ktorej má uchádzač záujem pracovať.

Po prvotnej selekcii Sekretariát našej komisie odstúpi prihlášky za Slovensko centrále UNESCO, ktorá bude riadiť celý viackolový výberový proces. Tá následne vyzve uchádzačov na vyplnenie online prihlášky. Po ich revízii budú kandidáti pozvaní na video-pohovory a/alebo vyzvaní na vyplnenie písomného testu. Užší výber uchádzačov postúpi do 2. fázy výberového procesu, počas ktorej absolvuje ďalší pohovor.

Úspešní kandidáti budú mať možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu s UNESCO a pracovať buď v ústredí organizácie alebo na jeho detašovaných pracoviskách. Skúšobná doba potrvá 9 mesiacov s možnosťou predĺženia zmluvy v závislosti od pracovných výsledkov.