sk | en

UNESCO

Skončili sa takmer tri týždne rokovaní 41. Generálnej konferencie UNESCO


Skončili sa takmer tri týždne rokovaní 41. Generálnej konferencie UNESCO

V dňoch 9. - 24. novembra 2021 zasadal najvyšší orgán UNESCO – Generálna konferencia, išlo o pravidelné v poradí 41. zasadnutie, ktoré sa koná každé dva roky v sídle medzinárodnej organizácie v Paríži. Slovenská republika bola na tohtoročnej Generálnej konferencii aj napriek pandémii covid-19 dobre zastúpená. Delegáciu, zloženú zo zástupcov relevantných rezortov, expertov a predsedov jednotlivých výborov Slovenskej komisie pre UNESCO, viedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Ten vystúpil dňa 10. novembra za Slovenskú republiku vo Všeobecnej rozprave a vo svojom prejave vyzdvihol význam iniciatívy „Futures of Education“ na predvídanie najadekvátnejšieho modelu vzdelávania v budúcnosti. Podčiarkol tiež vedúcu úlohu UNESCO v oblasti etiky umelej inteligencie a otvorenej vedy, ku ktorým tohtoročná 41. Generálna konferencia schvaľovala odporúčania UNESCO. Ľ. Paulis tiež na pôde UNESCO zdôraznil angažovanosť Slovenska pri podpore a ochrane novinárov a médií. Zdôraznil význam práce UNESCO v oblasti ochrany svetového dedičstva a v tejto súvislosti ocenil nedávne zápisy nových slovenských lokalít na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.  Vo svojom príhovore tiež pripomenul kandidatúru Slovenskej republiky do Medzivládneho výboru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na r. 2022-2026.

Ľ. Paulis využil svoju prítomnosť v sídle UNESCO aj na rokovanie so zástupkyňou generálnej riaditeľky UNESCO pre vzdelávanie Stefaniou Giannini. Počas stretnutia potvrdil záujem Slovenskej republiky čo najskôr ratifikovať Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, ktorý uľahčí uznanie vysokoškolského štúdia a diplomu v inom štáte, či na inom kontinente. Spomenul tiež prihlášku Trnavy ako prvého slovenského mesta do Medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO.

Jedným z hlavných bodov programu štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR bola účasť a vystúpenie na Globálnom stretnutí o vzdelávaní, ktoré prijalo Parížsku deklaráciu pre vzdelávanie.  Jej cieľom je oživiť svetové vzdelávanie po pandémii covid-19, ktorá postihla milióny detí a študentov na celom svete. Zvýšiť investície do vzdelávania je jedným zo základných opatrení pre udržanie tempa napĺňania cieľa SDG4, rovnako bola zdôraznená nevyhnutnosť zabezpečenia vzdelávania žien a dievčat. Zhodli sa na tom prítomné hlavy štátov a viac ako 40 ministrov školstva z celého sveta.  

 

Počas 41. Generálnej konferencie UNESCO sa dňa 12. novembra 2021 uskutočnilo aj oficiálne slávnostné podujatie k 75. výročiu UNESCO, ktoré bolo kombináciou koncertu a pozdravných prejavov prezidentov a predsedov vlád zo všetkých kútov sveta. S prejavmi vystúpili o.i. predstavitelia Francúzska, Nigérie, Islandu, Egypta, Španielska a mnohých ďalších krajín. Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay poďakovala za podporu a vyjadrila presvedčenie, že UNESCO je dnes ešte potrebnejšie ako kedykoľvek predtým na napĺňanie svojej misie v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a informácií. Záznam z podujatia nájdete tu

Najdôležitejšie témy 41. Generálnej konferencie z pohľadu Slovenskej republiky boli: schválenie návrhu Strednodobej stratégie UNESCO na roky 2022-29 a návrhu programu a rozpočtu na roky 2022-25, prijatie Odporúčaní o etike umelej inteligencie a otvorenej vede, ako aj zrýchlenie implementácie Agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, najmä v SDG 4 (kvalitné vzdelávanie).

 

V Komisii prírodných vied, ktorá prerokúvala aj Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede, Slovensko zastupovala Jitka Dobbersteinová, vedúca Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu z Centra vedecko-technických informácií SR. Prijatie odporúčania, ktoré bolo schválené aj vďaka SR, umožní zvýšenú dostupnosť vedeckých poznatkov, dát a informácií z celého sveta pre všetkých; otvorený prístup k vedeckým dátam nielen pre vedcov, ale aj pre širokú verejnosť; dosahovanie rovnakých možností vo vede pre všetkých vedcov na svete; rozvoj medzinárodnej spolupráce a spájanie vedeckej komunity pri dosahovaní verejného dobra, mimoriadne dôležitého v čase pandémie covid-19.

41. Generálna konferencia prijala aj Odporúčanie UNESCO o etike umelej inteligencie. Ide o historicky prvý medzinárodný dokument, ktorý stanovuje vysoké etické štandardy pri používaní umelej inteligencie. Súčasťou odporúčania sú dva nástroje – prvým je etické hodnotenie vplyvu, ktorý môžu mať súbory údajov, či algoritmy na spoločnosť. Zároveň cieľom nástroja je podporiť úpravu algoritmov a zmierniť ich možné negatívne vplyvy. Druhým nástrojom je metodika hodnotenia pripravenosti, ktorá pomôže členským štátom s doladením regulačných a riadiacich mechanizmov, aby došlo k ľahšiemu priebehu implementácie umelej inteligencie v praxi. Slovensko v tejto dôležitej a aktuálnej oblasti zastupovala Jana Novohradská z MIRRI SR, expertka na problematiku etiky umelej inteligencie.

Počas generálnych konferencií sa tradične uskutočňujú voľby do Výkonnej rady UNESCO, ako aj do subsidiárnych orgánov v rámci UNESCO. Tohtoročná 41. Generálna konferencia v prvý deň svojho rokovania 9. novembra rozhodla aj o znovuzvolení súčasnej generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay na jej druhý štvorročný mandát. 

Slovenská republika bola zvolená na 4-ročné obdobie do Medzivládneho výboru pre bioetiku, kde ju bude zastupovať Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku Slovenskej komisie pre UNESCO. SR taktiež úspešne kandidovala do Medzinárodnej rady programu Človek a biosféra (MAB), v ktorej ju bude počas 4 rokov zastupovať Zuzana Guziová, výkonná tajomníčka Slovenského výboru pre program MAB Slovenskej komisie pre UNESCO. SR je tak v súčasnosti členom štyroch riadiacich orgánov nosných programov UNESCO, okrem MAB a bioetiky aj členom Medzivládneho hydrologického programu UNESCO (IHP), ako aj programu Riadenia spoločenských zmien (MOST). Členstvo v týchto expertných orgánoch umožňuje SR podieľať sa na tvorbe politík a iniciatív v danej oblasti, ako aj ich implementácii, ale zároveň prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO aj prenášať toto know-how na národnú úroveň.  

Slovensko na 41. Generálnej konferencii UNESCO zastupovali aj (zľava doprava): Lucia Mokrá, predsedníčka SV pre Program MOST; Jitka Dobbersteinová, vedúca Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR; Jana Novohradská, expertka na etiku umelej inteligencie MIRRI SR; Marta Kollárová, predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku SK UNESCO; Anna Plassat Muríňová, stála delegátka SR pri UNESCO a Jarmila Fréaud zo Stálej delegácie SR pri UNESCO v Paríži.