sk | en

UNESCO

Slovensko v UNESCO GAL Core GroupSlovenská republika je členom UNESCO GAL Core Group / Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL) – Svetová aliancia pre gramotnosť v rámci celoživotného vzdelávania/ - http://www.uil.unesco.org/literacy/global-alliance.

 

Aktívne pôsobenie SR v aliancii je súčasťou vládou prijatého materiálu Koncepcie implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí Zodpovedné Slovensko – udržateľný rozvoj za našimi hranicami / vládny dokument http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-205889/, ktorej sa týka  Cieľ 4.  Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých, časť: Na pôde UNESCO sa SR iniciatívne zapája do aktivít v oblasti vzdelávania prostredníctvom členstva v Globálnej aliancii pre gramotnosť a v prípravnej skupine pre Globálny dohovor o uznávaní vysokoškolských diplomov.