sk | en

UNESCO

Stretnutie európskych národných komisií UNESCO v KrakoveV dňoch 24.-26. februára 2016 hostilo mesto Krakov a Poľská národná komisia pre UNESCO účastníkov neformálneho stretnutia európskych národných komisií pre UNESCO. Na stretnutí sa zišli zástupcovia z viac ako 30 európskych krajín. Slovenskú komisiu pre UNESCO zastupovali na stretnutí generálna tajomníčka Edita Filadelfiová a predseda Ľudovít Molnár.

Účastníci prerokovali množstvo aktuálnych otázok v súlade s prioritami UNESCO a v kontexte Agendy 2030 a cieľov trvaloudržateľného rozvoja. Zhodli sa na potrebe úzkej spolupráce a koordinácie s cieľom lepšej informovanosti o aktivitách a prioritách UNESCO smerom k verejnosti a občianskej spoločnosti ako aj na nevyhnutnosti úzkej kooperácie s mimovládnymi organizáciami ako jedným z najdôležitejších partnerov UNESCO vôbec. Každoročné pravidelné stretnutia európskych národných komisií prispievajú k lepšej koordinácii prierezových aktivít a spoločných cieľov a sú nenahraditeľnou platformou pre diskusie zástupcov z európskych krajín na neformálnej báze.