sk | en

UNESCO

Svetová správa o stave vody vo svete: Voda a klimatické zmeny


Svetová správa o stave vody vo svete: Voda a klimatické zmeny

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) bola uverejnená Svetová správa o stave vody, zameraná na vzťah medzi vodou a klimatickými zmenami UN World Water Development Report (WWDR), ktorá je voľne dostupná na https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020

Program UNESCO pre hodnotenie vody vo svete (UNESCO World Water Assessment Programme) spolu s agentúrou UN-Water pravidelne koordinujú vydanie publikácie o globálnom stave vôd a ich potenciálnom využití pre udržateľný zdroj, či už v rámci tvorby pracovných miest, využívania odpadovej vody, alebo vody ako zdroja energie. Tento rok sa správa zameriava na vzťah medzi vodou a klimatickými zmenami.

Správa varuje, že pokiaľ krajiny neprijmú urgentné opatrenia na zastavenie rastu teploty atmosféry, naplnenie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 (Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých) bude ohrozené a miliardy ľudí budú naďalej trpieť nedostatkom pitnej vody a sanitácie. Zvýšená celoročná teplota ovzdušia redukuje samočistiacu vlastnosť sladkej vody a poškodzuje biodiverzitu vodných zdrojov. Územia zasiahnuté povodňami, či dlhými obdobiami sucha trpia zvýšeným znečistením a výskytom patogénov vo vodných zdrojoch, čím klimatické zmeny priamo vplývajú na zdravie a potravinovú bezpečnosť v oblasti.

Najohrozenejšie je tropické pásmo, ktoré sa dôsledkom klimatických zmien môže stať neobývateľným, ako aj malé ostrovy, ktoré môžu byť dôsledkom klimatických zmien zmazané z mapy. Klimatickými zmenami trpia ľadovce v horách a za polárnymi kruhmi, ale aj vodné zdroje ostrovných štátov. Správa o vode WWDR formuluje technologické a vedecké opatrenia, ktoré môžu prispieť k adaptácii postihnutých území, ale aj dlhodobé riešenia klimatických zmien zamerané na redukciu oxidu uhličitého.

Voda je jednou z priorít zahraničnej spolupráce Slovenska na pôde UNESCO. Slovenskí vedci sa dlhodobo zapájajú do aktivít organizácie zameraných na vodu v rámci Medzivládneho hydrologického programu UNESCO - IHP, ktorý je jediným medzivládnym orgánom pre otázky vody v systéme OSN. Slovensko bolo v novembri 2019 zvolené do Medzivládneho výboru IHP, ktorý riadi činnosť Medzivládneho hydrologického programu UNESCO a pracuje aj na implementácii cieľa udržateľného rozvoja č. 6 (Čistá voda a hygiena).