sk | en

UNESCO

TVET vzdelávanie


TVET vzdelávanie

Odborné zručnosti sú životne dôležité pre zníženie chudoby, hospodárske oživenie a udržateľný rozvoj.

V dôsledku toho celosvetovo rastie pozornosť venovaná  technickému  a odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave (TVET). 

TVET zahŕňa formálne aj neformálne vzdelávanie pre svet práce. Mladí ľudia, ženy a muži sa učia znalosti a zručnosti od základných až po pokročilé úrovne naprieč širokým spektrom inštitucionálnych a pracovných prostredií a v rôznych sociálno-ekonomických súvislostiach.

UNESCO vedie celosvetovú diskusiu k obhajobe a prehodnoteniu TVET vzdelávania, ktoré zohráva svoju dôlležitú úlohu v rozvoji spravodlivejších  a udržateľnejších spoločností.

Kvalifikovaní a motivovaní učitelia a inštruktori sú kľúčom k efektívnemu učeniu a sú jadrom kvality TVET. Účinné politiky a rámce zamerané na profesionalizáciu TVET personálu a zlepšenie profesného rozvoja učiteľov, ich životných  a pracových  podmienok sú považované za zásadné opatrenia a predstavujú dôležitý aspekt Shanghai konsenzu, ktorý bol podpísaný na treťom medzinárodnom kongrese UNESCO  o TVET v máji 2012 v Šanghaji (Čína).

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002122/212262e.pdf# page= 98

V našej globálnej ekonomike je stále viac zrejmé, že aj tí, ktorí si  prejdú cez štyri či päť rokov vysokej školy sú v ťažkostiach, ak nie sú vybavení zručnosťami, ktoré majú hodnotu na trhu práce. Takmer polovica absolventov vysokých škôl mladších ako 25 rokov pracuje v prevažnej miere na miestach, ktoré tradične nevyžadovali vysokoškolský titul, a vzhľadom k vysokej nákladnosti vysokej školy nie je zaručená návratnosť nvestície do vzdelania.

Ak chceme brať kariérnu pripravenosť vážne, musíme dať dohromady zamestnávateľov a  stredoškolských pedagógov, ktorí by navrhovli kariérne dráhy študentov. Mali by sme investovať do kariérnych ​​informácií a poradenstva pre všetkých študentov študujúcich strednú školu. To je stratégia UNESCO skupina spolupracovníkov, ktorí sa od roku 2012 snažia inplementovať závery kongresu v Šanghaji. Snažia sa o  obnovenie lepšej rovnováhy medzi akademickými a profesijnými účelmi vzdelávania.
 

Možno aj na Slovensku by sme sa mali zamyslieť nad hodnotou odborného a technického vzdelávania študentov a znovu zvážiť hodnotu odbornej práce a manuálnych schopností. Mnohé technické a odborné profesie nám už teraz chýbajú!