sk | en

UNESCO

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže EUSTORY


Vyhlásenie 19. ročníka súťaže EUSTORY

19. ročník súťaže EUSTORY  je vyhlásený.
Venuje sa téme „SKOKY CEZ PLOTY - zmeny vo vytýčení štátnych hraníc na území Slovenska v 20. a 21. storočí a ich dôsledky pre životy miestnych obyvateľov“. Podrobné informácie sú k dispozícii na odkaze Eustory | Eustory (sccd-sk.org). Deadline na predkladanie písomných prác je 31.3.2024. Prípadné otázky adresujte na email eustory@sccd-sk.org.

Oceňujeme, že projekt EUSTORY na Slovensku dlhodobo prispieva k napĺňaniu základného posolstva UNESCO – budovanie a upevňovanie dôvery a spolupráce prostredníctvom lepšieho spoznania sa, vzdelania a kultúry. Aktívnym oslovovaním a zaangažovaním mladýchľudí podnecuje ich záujem o humanitné a spoločenské vedy a rozvíja ich kritické myslenie a prezentačné zručnosti. Zároveň v spolupráci s pedagógmi upevňuje princípy vzájomného porozumenia a tolerancie, o ktoré sa UNESCO aktívne opiera.