sk | en

UNESCO

Výzva na zapojenie sa do programu UNESCO katedier - University Twinning and Networking Programme (UNITWIN)


Výzva na zapojenie sa do programu UNESCO katedier - University Twinning and Networking Programme (UNITWIN)

Ide o jeden z programov UNESCO v oblasti vzdelávania, ktorý aktuálne združuje viac ako 1000 UNESCO katedier v 125 krajinách sveta. Je nacielený na podporu medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami a zvyšovanie ich inštitucionálnych kapacít. Zároveň prispieva k sieťovaniu vysokoškolských inštitúcii, výmene know-how a skúseností pri riešení spoločných naliehavých výziev.

Katedry UNESCO participujú na tvorbe/implementácii projektov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti UNESCO (vzdelávanie; prírodne vedy; spoločenské/humanitné vedy; kultúra a komunikácia/informácie) a prispievajú tak k napĺňaniu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Katedru je možné zriadiť ako novú vzdelávaciu jednotku na univerzitách alebo už v rámci existujúceho univerzitného útvaru s cieľom posilniť konkrétne vzdelávacie/výskumné programy vo vybranej doméne pôsobnosti UNESCO. Katedra získava mandát UNESCO katedry na obdobie 4 rokov s možnosťou jeho predĺženia v prípade priaznivého hodnotenia zo strany UNESCO centrály.

Partnerstvo katedry s UNESCO je formalizované dohodou podpísanou generálnou riaditeľkou UNESCO a vedúcim inštitúcie, ktorá je hostiteľom predmetnej katedry. Uvedené inštitúcie musia byť vnútroštátnymi orgánmi príslušnej krajiny uznávané za dôveryhodné. Katedry UNESCO používajú špeciálne logo stanovené UNESCO a plnia si svoje záväzky vyplývajúce z dohody o spolupráci (o. i. predkladanie správy o pokroku po 2 rokoch fungovania a záverečnej správy na konci fungovania programu).

Upozorňujeme, že UNESCO nie je financujúcou agentúrou a neposkytuje katedrám žiadnu finančnú podporu. Vzdelávacie inštitúcie si musia preto zabezpečiť udržateľnú finančnú/materiálnu oporu samostatne.

Návrh projektu v zmysle pripojeného dotazníka v anglickom/francúzskom jazyku musí byť schválený (formou podporného listu) Slovenskou komisiou pre UNESCO. Následne musí byť prostredníctvom špecializovaného portálu zaslaný centrále UNESCO najneskôr do 30. apríla 2024.

V prípade, že by vybraná univerzita prejavila o prihlásenie sa do predmetného programu záujem, je žiadúce, aby v záujme získania pozitívneho hodnotenia nomináciu priebežne konzultovala s národnou komisiou pre UNESCO.

Bližšie informácie o fungovaní katedier UNESCO sú dostupné TU. Usmernenie k predkladaniu nominácie vrátane dotazníka sú súčasťou prílohy.

Pod značkou UNESCO na Slovensku v súčasnosti pôsobia 4 katedry, celková databáza katedier UNESCO je dostupná TU.